LRF: Jaktlagstiftningen måste omarbetas

Viltförvaltningen i Sverige klarar inte att reglera viltstammarna. Viltet tillåts i dag diktera förutsättningarna för både livsmedels- och skogsproduktion.

Vildsvin.
Vildsvin. FOTO: MOSTPHOTOS

LRF:s riksförbundsstämma tog i dag på morgonen ett uttalande om viltsituationen i landet. I uttalandet beskrivs hur lantbrukare och skogsägare står maktlösa när viltet orsakar skador på både gröda och skog, utan att få någon kompensation.

Oacceptabla skador

Älg, dov- och kronhjort som betar ner vall, gröda och förstör i skogen, och om vildsvin som bökar upp fälten. Den svenska viltstammen måste vara i balans, skadorna i dag är helt oacceptabla, menar LRF.

Övermäktig situation

LRF betonar att det pågår hårt arbete för att begränsa ökningen av vildsvin samt dov- och kronhjort i samarbete mellan jägare och lantbrukare i delar av landet. Men situationen är övermäktig, särskilt när det kommer till vildsvin som har en mycket hög reproduktionstakt och är svåra att jaga.

"Om utvecklingen tillåts fortgå som den har gjort kommer vi inte kunna bedriva vare sig jord- eller skogsbruk i en del områden", skriver LRF i uttalandet.

Annat vilttryck idag

LRF skriver att man vill se en omarbetning av jaktlagstiftningen. "Vilttrycket ser helt annorlunda ut i dag än det gjorde då jaktlagstiftningen infördes. För att vi ska kunna nå målen i livsmedelsstrategin om ökad matproduktion samt nå ett minskat fossilberoende, måste lagen omarbetas så att den går från att vårda och skydda till att förvalta viltet".

Ta fram handlingsplan

LRF tar initiativ till en högnivågrupp med syfte att analysera läget och ta fram en handlingsplan för en radikal minskning av antalet vildsvin. Samt att lyfta frågan om utbredningen av hjortdjur och fåglar som orsakar stor skada i jord- och skogsbruk.

LRF föreslår följande åtgärder:

– Riksdagen måste reglera utfordringen av klövvilt.

– Viltförvaltningen måste bli mer hållbar och därför måste regeringen tillsätta en ny jaktlagsutredning med målet att ta fram en ny jaktlagstiftning som är anpassad till dagens verklighet. Viltskadorna i jordbruket är på en oacceptabel nivå och hotar möjligheten att nå livsmedelsstrategins mål om en ökad matproduktion. V

– Livsmedelsverket måste öka takten och presentera ett enkelt och billigt system så att jägare får sälja vildsvinskött direkt till konsument.

– Inför statliga subventioner på trikintester av vildsvinskött så att avskjutningen kan öka.

– Tillåt användning av drönare med kamera vid jakt efter vildsvin.

– Jordbruksverket behöver ta hotet med afrikansk svinpest (ASF) på allvar och upprätta en plan för avskjutning av vildsvin, om/när ASF kommer till Sverige. Förebyggande arbete i form av ökad avskjutning måste också till.