LRF ser över slamcertifiering

Stämman beslutade att utreda LRFs framtida medverkan i de kommunala reningsverkens certifieringsorgan Revaq. Men beslutet togs först efter en lång debatt och en slutlig votering.

FOTO: MAGNUS HARTMAN

Motionen från LRF Västra Götaland utgick från att LRFs deltagande i Revaq-samarbetet bakbinder organisationen när det gäller slamspridning på åker till förmån ny teknik där exempelvis ren fosfor kan utvinnas efter förbränning.

25 procent återförs

I styrelsens yttrande konstateras bland annat att allt högre krav på slammets renhet i framtiden kommer att försvåra spridningen och att LRF behöver uppmuntra utvecklingen av andra hållbara kretsloppstekniker.

– Det blir motsägelsefullt att både vara för slamspridning och fosforutvinning. I dagsläget återförs bara 25 procent av all fosfor i slammet och det är inte tillräckligt, menade Ronny Johansson, LRF Västra Götaland.

”Finns en fara i att lämna”

Men det fanns flera i fullmäktige som ville stoppa motionen. Ett motförslag från Ove Gustafsson, Lantmännen, om fortsatt arbete i Revaq fick snabbt stöd från bland andra Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen, och Marianne Andersson, LRF Skåne.

– Revaq är den enda certifieringen för rötslam och det finns en fara i att lämna det arbetet. Det måste finnas en certifiering för att spannmålshandeln ska fungera, menade Ove Gustafsson.

Peter Borring, LRF Östergötland, valde att först stödja styrelsens yttrande med tillägget att LRF skulle utreda sin medverkan i alla typer av certifieringssystem som rör kretslopp.

Övertog LRF Östergötlands yrkande

Efter att ha lyssnat till debatten valde dock Peter Borring att byta fot och i stället ansluta sig till Lantmännens motförslag. Det fick till följd att Monica Didriksson begärde ordet och för LRF Västra Götalands räkning ”övertog” östgötayrkandet som redan hade fått nådiga nicken från styrelsen.

– Kom ihåg att det handlar om att utreda vår medverkan, inte ett beslut om huruvida vi ska går ur eller stanna kvar, sa Marcus Söderlind i riksförbundsstyrelsen.

Allt utmynnade i en votering där styrelsens linje segrade med röstsiffrorna 94–44.