LRF:s punkter för starkare tillväxt på landsbygden

För första gången på 15 år har LRF tagit fram en landsbygdsstrategi med 20 förslag för tillväxt. Förbundet kommer också att kontrollera hur de politiska partierna agerar i landsbygdsfrågorna genom att syna bland annat motionerna i riksdagen.

Förstärk och förändra bredbandsstödet så att det täcker utbyggnaden i glesbygd. Fokusera även utbyggnaden av 5G-nätet på att det även når landsbygdens företag snabbt. Det är några av LRFs förslag till landsbygdspolitik.
Förstärk och förändra bredbandsstödet så att det täcker utbyggnaden i glesbygd. Fokusera även utbyggnaden av 5G-nätet på att det även når landsbygdens företag snabbt. Det är några av LRFs förslag till landsbygdspolitik. FOTO: ANN LINDÉN

Förstärkt bredbandsstöd, mindre av regelkrångel, slopande av bygglovskrav för gårdsbutiker, en ny jaktlagsutredning och förbättrad krisberedskap är några av de sammanlagt 20 punkterna i den nya strategin (se faktaruta nedan).

Spänner brett

Förslagen för att gynna tillväxten spänner brett över en mängd områden. LRF sorterar dem under rubrikerna infrastruktur, lokalt företagsklimat och samhällsservice. Utgångspunkten är att det behövs nya idéer i landsbygdspolitiken.

Symbios är nyckeln

"En smart symbios mellan stad och land, som möjliggör nya affärer och marknader, nya jobb och ett livskraftigt företagande, är nyckeln till utvecklingen av ett hållbart och sammanhållet Sverige", heter det i strategins inledning.

Mer jobb

Det slås också fast att de gröna näringarna är mer jobbskapande än andra branscher. En miljon kronor i ökad omsättning innebär 2,5 nya jobb. Motsvarande siffra i övriga näringslivet är 1,4 nya jobb En ökad produktionsvolym inom jordbrukssektorn på 2 procent per år fram till 2030 ger närmare 50 000 nya jobb i hela Sverige, enligt LRF.

Både stad och land

"I grunden handlar det om den nödvändiga klimatomställning vi står inför. Om vi inte får med både stad och land på tåget riskerar vi att misslyckas. Vi vet redan idag landsbygdens företag är en förutsättning för klimatomställningen, men landsbygden kan inte bära hela kostnaden. Utan hållbara livsmedel och en växande skogsproduktion når vi inte målet. Då krävs en mer aktiv landsbygdspolitik", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström i en kommentar.

Signal till politikerna

LRF lovar också att granska i vilken mån de politiska partierna agerar för att genomföra förslagen i programmet. Argumentet är att det är viktigt för bönderna att få information om vad partierna gör för att skapa tillväxt. Enligt Palle Borgström är det också en signal till politiken att åtgärder för att stärka landsbygden kommer att uppmärksammas.

Ta landsbygden på allvar

Motioner i riksdagen och partiernas budgetar är sådant som ska sättas under luppen.

– Det är en prioriterad fråga från vår sida att säkerställa att det blir verkstad av LRFs förslag. Syftet är att säkerställa att landsbygdens röster tas på allvar i den nationella politiken, säger Cecilia Reje, näringspolitisk expert vid LRF.

Direkt kontakt

Hur resultaten av granskningarna ska redovisas är ännu inte bestämt.

– Det lutar åt att vi i första hand kommer ta det direkt med respektive parti och föra en dialog om hur vi bättre kan ta tillvara på landsbygdens möjligheter. Om vi märker att vi inte får gehör för våra frågor så kan det bli aktuellt att ta det externt, säger Cecilia Reje.

FAKTA: LRFs 20 förslag för stärkt tillväxt

– Förstärk och förändra bredbandsstödet för att täcka utbyggnaden i glesbygd.

– Utbyggnad av mobilt bredband med fokus på att 5G-nätet snabbt når landsbygdens företag.

– Testbäddar för utveckling av autonoma fordon på landsbygden.

– Premiera investeringar av biodrivmedel.

– Reseavdrag som kompenserar för ökade kostnader för resor på landsbygden.

– Utöka statliga och kommunala stöd till enskilda vägar.

– Prioritera vägunderhåll och anpassa statliga och kommunala vägar för det gröna näringslivets transporter.

– Prioritera elnät i marken.

– Minska oskäliga elnätsavgifter.

– Tillämpa den så kallade Rättviksmodellen, där företagen får hjälp att göra rätt på fler platser.

– Utforma lagstiftning om gårdsförsäljning från ett företagar- och landsbygdsperspektiv.

– Ta bort bygglovskrav för gårdsbutiker.

– Förändra regler för bygglov så att kommunerna själva kan fatta beslut om undantag och dispenser.

– Reformera strandskyddsreglerna med inriktning på landsbygdsutveckling.

– Ta fram en ny jaktlag som balanserar viltets värden mot viltets kostnader.

– Öka antalet utlämningsställen för snabbare leveranser av post och paket.

– Förbättra krisberedskapen mellan myndigheter och det gröna näringslivet.

– Fler poliser på landsbygden.

– Utöka tullens befogenheter gällande stöldgods.

– Se över och höj straffsatserna för djurrättsrelaterade brott.

LÄS MER: Fler vill semestra på landsbygden