"Man måste kunna kräva att myndigheter är opartiska"

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg riktar stark kritik mot Länsstyrelsen Värmlands och Kammarkollegiets sätt att driva processen i ett tillståndsärende om vattenkraft.

FOTO: ISTOCK

”Det är knappast myndigheternas uppgift att utan urskiljning framföra argument mot en ansökt verksamhet och – vad gäller länsstyrelsen – att göra detta i mycket långa och ostrukturerade inlagor.”

Den i juridiska sammanhang mycket ovanliga kritiken mot två myndigheter återfinns i en dom som en enig mark- och miljödomstol i Vänersborg meddelade i juni i år gällande tillstånd för ombyggnad av Fortums vattenkraftverk i Dejefors.

Hård kritik av länsstyrelsen

Kritiken grundar sig främst i att myndigheterna anser att det rör sig om ny verksamhet trots att kraftverket i fråga vid flera tillfällen under hela 1900-talet beviljats tillstånd.

– Det är framför allt länsstyrelsen som kraftfullt argumenterat för att tillstånd inte skulle gälla. Enskilda parter är fria att argumentera fritt men av en myndighet bör man kunna kräva att den inte är partisk utan läser dokument på objektivt sätt och inte för osakliga resonemang, säger rättens ordförande, rådmannen Göran Stenman.

Långa inlagor

Göran Stenman är också kritisk till den stora mängd material som i synnerhet länsstyrelsen har tyngt målet med.

– Länsstyrelsen har gett in oerhört långa och mångordiga inlagor. Normalt sett är vi från domstolens sida sparsam med att utveckla kritik på det här sättet men den här gången fann vi det befogat, säger Göran Stenman.

Värmland skiljer ut sig

Han menar att Länsstyrelsen Värmland genom sin processföring skiljer ut sig bland de fyra länsstyrelser som domstolen normalt har att göra med. Det är något som Fortums juridiska ombud Carl-Johan Ribbing håller med om.

– Jag tvivlar på att domstolen skulle ha reagerat om det hade varit en engångsföreteelse. Målet i sig var inte utmärkande utan påminner till stor del om liknande processer i Värmland. Länsstyrelsen och Kammarkollegiet har sedan lång tid intagit sina positioner om hur verksamheter ska prövas, säger Carl-Johan Ribbing.

I domen finns också skrivningar om hur myndigheterna kommit med invändningar som är ”uppenbart felaktiga” eller ovidkommande.

Torben Ericson är verksamhetschef på Länsstyrelsen Värmland.
Torben Ericson är verksamhetschef på Länsstyrelsen Värmland. FOTO: TOMMY ANDERSSON

"Vi är ganska irriterade"

– Jag tycker inte att det hör hemma i en dom att läxa upp andra myndigheter. Om det finns kritik borde den framföras i dialog emellan oss. Jag kan säga att vi är ganska irriterade, säger Torben Ericson, verksamhetschef på Länsstyrelsen Värmland.

Torben Ericson menar att det är viktigt för den vidare hanteringen av ärendet att alla aspekter kommer upp på bordet. Han ifrågasätter samtidigt påståendet att Länsstyrelsen Värmland skulle skilja ut sig sin processföring.

– Det kanske kan vara så att det är mark- och miljödomstolen i Vänersborg som skiljer ut sig?

Håller inte med domstolen

Elisabeth Hammar, chefsjurist på Kammarkollegiet, reagerade också på domen och granskade då de inlagor som myndigheten lämnat in.

– Jag tycker att vi har varit ganska sakliga och delar inte domstolens bedömning. Men jag håller med om att det är starka skrivningar och hårda ord. Jag har själv arbetat åtskilliga år i domstol och har lite att jämföra med, säger Elisabeth Hammar.

Väntas inte klaga mer

Både länsstyrelsen och Kammarkollegiet överklagade domen men Mark- och miljööverdomstolen lämnade inte prövningstillstånd. Något fortsatt överklagande väntas inte ske.