Maten – det nya stålet

Svensk produktion och konsumtion av livsmedel har goda möjligheter att bidra till en hållbar utveckling, i Sverige och i världen. Det innebär utmaningar, som vi måste kunna möta, men också möjligheter att ta tillvara.

Den svenska matproduktionen minskar samtidigt som konsumenternas efterfrågan på svenskproducerad och ekologisk mat ökar. Svensk livsmedelsexport ökar i värde och är nu dubbelt så stort som personbilsexporten. Den här utvecklingen är positiv men är beroende av ett fåtal företag. Samtidigt fortsätter importen av livsmedel att öka. Den ökande turismen skapar möjligheter för nya företag och upplevelser med koppling till mat och dryck; den globala trenden möter här den lokala utvecklingen. Regeringen tar nu ett helhetsgrepp på de här för Sverige så viktiga frågorna, genom arbetet med en nationell livsmedelsstrategi.

Jag och regeringen tror på svensk matproduktion. Efterfrågan ökar på livsmedel och jordbruksråvaror i världen. Konkurrensen är stenhård, men Sverige har unika förutsättningar för kvalitativa produkter. Vårt klimat gör att vi kan begränsa användningen av kemikalier. Vi har god tillgång på mark och vatten och en välutbildad jordbrukarkår med högt miljömedvetande och ansvarsfull djurhållning. Sammantaget goda förutsättningar för en konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Men för att klara av att stärka vår matproduktion behöver vi en riktning. Sverige är idag ett av få länder som inte har någon livsmedelsstrategi. Det ska vi ändra på.

Med en strategi vill vi skapa förutsättningar för tillväxt i hela livsmedelskedjan och därmed stimulera till ökad svensk matproduktion. Andra viktiga delar är en innovativ och exportinriktad livsmedelsindustri och hur konsumenternas intressen ska tillvaratas. Livsmedelsstrategin ska uppmärksamma de små och medelstora företagens exportpotential och möjligheterna kopplade till matturism och måltidsupplevelser. Offentlig upphandling är en annan viktig del. Ett hållbarhetsperspektiv kommer att genomsyra strategiarbetet.

För att livsmedelsstrategin ska lyckas vända utvecklingen och skapa förutsättningar för tillväxt är det oerhört viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för den framtida svenska matproduktionen. Strategin kommer att tas fram i samarbete med branschen. Vi hoppas få en bred uppslutning från hela värdekedjan liksom från Riksdagens partier. Vi behöver en bred samsyn om nuläget, vilka utmaningar vi står inför och vad vi ser framåt. Sen är vi många som behöver bidra till genomförandet av strategin. Det här viktiga arbetet kan inte regeringen klara på egen hand.

Vi ser potentialen i svensk livsmedelsproduktion. Med rätt förutsättningar har vi möjlighet att öka vår matproduktion. Fler företag kan exportera högkvalitativa livsmedel. Vi kan skapa fler jobb på landsbygden. Tillsammans kan vi stärka alla delar i livsmedelskedjan. Maten kan bli det nya stålet.

undefined