Motion om ny inriktning i ekoparker

I en motion från C och S vill man att regeringen ändrar förvaltningen av ekoparkerna från konventionell skogsskötsel till naturturism.

Käringbergets Ekopark i Västerbotten.
Käringbergets Ekopark i Västerbotten. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

De 37 ekoparkerna på Sveaskogs marker bör förvaltas på annat sätt än vad de gör idag. Det anser socialdemokraten Tomas Kronståhl och centerpartisten Anders Åkesson båda från Kalmar län.

– Sveaskogs initiativ med ekoparker är i grunden bra, men idag hörs mestadels klagomål på att man hugger ner skog i dessa områden. Kombination av produktiv förvaltning och bevarande av naturvärden skapar idag mest problem och konflikter, säger Tomas Kronståhl (S).

Rimmar illa

Enligt deras egen beräkning går Sveaskog miste om runt fem miljarder kronor i förlorade intäkter under det halvsekel som avtalet om ekoparkerna löper med Skogsstyrelsen.

Detta rimmar inte med Sveaskogs uppdrag om att kärnverksamheten ska vara skogsbruk baserad ”på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning”.

På undantag

Och eftersom ekoparkerna bara genererar små intäkter från jakt och fiske menar motionärerna att parkerna blir satta på undantag vad det gäller skötsel och underhåll.

”En förenklad beskrivning är att Sveaskogs förväntas stå för underhåll och drift av ekoparkernas leder, rastplatser, vindskydd och annan infrastruktur, medan turismintäkterna hamnar hos traktens besöksnäring och sedan via skatter hos kommun, region och stat. Den logiska konsekvensen blir att parkerna inte prioriteras av Sveaskog”, skriver man.

Minskat investering

Som exempel på det är att Sveaskog har minskat sin investering i friluftsområden och ekoparker med mer än hälften, från 5,6 miljoner kronor (2008) till 2,5 miljoner kronor (2012). Satsningarna redovisades sedan inte länge i årsredovisningen.

Förvaltning orsakar konflikt

Dessutom innebär att förvalta skogen genom att både skydda den biologiska mångfalden och med vanligt skogsbruk inte sällan konflikter och kritik.

– Resursen ekoparker nyttjas inte i den regionala besöksnäringen och dagens förvaltning riskerar att innebära målkonflikter i Sveaskogs uppdrag. Naturturism utgör en attraktion främst för centraleuropeiska besökare och med en sådan förvaltning, rätt skött, kan det öppna för en ökad lokal och regional tillväxt i mindre företag på landsbygd kopplade till besöksnäringen, säger Anders Åkesson (C).

Större potential för naturturism

Motionärerna vill i stället se en satsning på naturturism, som de menar kan skapa större ekonomiska värden för Sverige och landsbygden, både på kort och längre sikt. Turismintäkterna, menar man, är långt större än den kalkylerade från konventionellt skogsbruk och en ny inriktning skulle göra att staten klarar balansgången mellan ekologi och ekonomi i ekoparkerna bättre.

”Spännande helhetsgrepp”

– Vi är övertygade om att orörda skogar och spännande naturmiljöer är ett mycket attraktivt besöksmål både nu, men absolut i framtiden. Därför är just naturturismföretag intressanta för att hitta nya infallsvinklar, erbjuda olika sorters boenden och ett mer spännande helhetsgrepp. Idag är det i princip stigar och vindskydd, säger Thomas Kronståhl.

Läs mer: Naturturismföretagare beroende av skogen

Staten stöttar företag inom naturturism

Är detta något att vara stolt över, Sveaskog?

Ledare: Vilset Sveaskog bör fundera på tillvarons mening