Nio punkter för ett långsiktigt lantbruk

De gröna näringarna måste få konkurrenskraftiga villkor så att de på egen hand kan klara en kris som den vi upplevt i somras, skriver LRFs ordförande Palle Borgström.

Palle Borgström, ordförande LRF.
Palle Borgström, ordförande LRF. FOTO: ANDERS DEROS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Ingen har kunnat undvika konsekvenserna av extremtorkan för landets bönder. Betydelsen av jord och skog har blivit ett samtalsämne och politiken har glädjande nog följt efter. Det har blivit tydligt att det handlar om Sveriges möjligheter till försörjning av livsmedel vid händelse av kriser.

Det är viktigt att årets katastrof inte permanent försvagar det svenska lantbruket. Vi har drabbats av griskris, mjölkkris och nu en torkkris. Det är något fundamentalt fel i systemet när jordbruket inte har tillräckligt konkurrenskraftiga villkor för att stå på egna ben.

Det finns samtidigt en bred politisk uppslutning om att Sverige måste bli mer självförsörjande. Under en lång rad av år har lönsamheten varit för svag och svensk produktion har tappat marknadsandelar till importen. En större del av förädlingsvärdet måste komma producenterna till del – för att vi ska kunna behålla och utveckla produktion i Sverige.

Lantbruket, skogen och de gröna näringarna kan spela en viktig roll för att utveckla Sverige. I LRFs egen regeringsförklaring visar vi att rätt politiska beslut leder till 50 000 fler jobb, hälsosam och miljövänlig mat till fler samt att biobränsle kan ersätta fossila bränslen. Jord och skog bidrar till trygghet vid kriser, sysselsättning, hälsa och är viktig i klimatomställningen.

Politiken måste etablera långsiktigt hållbara spelregler. Det svenska lantbruket består av tusentals entreprenörer som måste få rätt förutsättningar för att utveckla sina verksamheter.

Här är LRFs utgångspunkter för en samlad reformagenda:

· Reglerna måste bli enklare och mer gynnsamma. Svenska bönder vill fortsätta leverera produkter baserade på bra miljö- och djuromsorg. Konsumenterna ställer allt högre krav på maten och dessa krav kan bäst tas tillvara om svenska bönder konkurrerar utifrån en gemensam EU-nivå. Sverige borde lägga kraft på att förbättra EUs regelverk.

· Skärp kraven i offentliga upphandlingar. Om vi ändå har avvikande svenska regler borde politiker och myndigheter prioritera hur vi säkerställer att de svenska reglerna gäller för den mat som köps in vid offentliga upphandlingar. Sätt hälsa och miljö i centrum och ge fler elever och patienter möjlighet att äta svenska livsmedel.

· Skatterna för det svenska lantbruket måste sänkas. Dels skatter som direkt påverkar verksamheten, som den mycket höga lantbruksdieselskatten och egen- och arbetsgivaravgifter för småföretag. Men också förenklade skatteregler som påverkar ägar- och generationsskiften.

· Samordna och stärk den svenska krisberedskapen. På så sätt kan naturkatastrofer snabbt bekämpas och försörjningstryggheten för mat, vatten och energi tryggas.

· Främja en inhemsk produktion av biodrivmedel. Skogsråvaran skapar förutsättningar att ersätta fossila bränslen med biobränslen.

· Förbättra svensk myndighetsutövning. Istället för att försöka hitta fel borde myndigheterna anta ett främjandeperspektiv som underlättar för lantbruket.

· Effektivisera myndigheters ärendehantering. Lantbrukare ska inte behöva vänta på utbetalningar av EU-ersättningar eller besked om miljötillstånd.

· En mer aktiv svensk röst i EUs jordbrukspolitik. Svenska politiker och förhandlare bör se EUs jordbrukspolitik som en möjlighet till förbättrad livsmedelsförsörjning i Sverige.

· Ökade satsningar på forskning och innovation. Lantbruket påverkas starkt av teknologisk utveckling, digitalisering och globalisering och är en nyckel för hur flera av våra utmaningar kan lösas.

Med rätt politiska beslut, i bred politisk enighet, kommer de gröna näringarna att bidra till trygghet, klimatomställning och att hela Sverige utvecklas. Låt krisen bli det som leder till en ny långsiktig politik till gagn för oss alla.

Palle Borgström, ordförande i LRF