Öka offentliga inköp av svenskt mat

Kostnaderna ökar för jordbruket och matpriserna går upp, men hur ska vi få konsumenterna att fortsätta att köpa svensk mat, frågar sig Sverigedemokraterna.

Servera mer svensk mat i offentliga kök, föreslår SD-politikerna Mats Nordberg och Staffan Eklöf.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Den tidigare regeringens misslyckade energipolitik kräver åtgärder för livsmedelsproduktionen av politik och konsumenter, trots det kärvare ekonomiska läget.

Den politiskt pådrivna nedläggningen av kärnkraft i Tyskland och Sverige skapar nu stora problem för Europa. Efter att Ryssland invaderat Ukraina, måste EU stoppa den gasimport som ju har varit den stora ersättningskällan för tysk kärnkraft både totalt sett och som källa till elektrisk reglerkraft för vind- och solkraft. Konsekvensen har blivit kraftigt ökad export av svensk el till Tyskland och Danmark, något som Sverige inte kan neka enligt gällande avtal inom EU. Den kraftigt ökade efterfrågan driver som bekant upp våra elpriser. Sprängningen av Nordstreamledningarna gör att denna problematik sannolikt kommer att bli långvarig för Sverige.

Kostnadsuppgången drabbar jordbruket, där energi är en av de stora kostnadsposterna. Det har resulterat i brist och kraftigt ökade priser på insatsvaror såsom el, handelsgödsel och drivmedel. Handelsgödselns kväve produceras dessutom oftast av naturgas. För att göra ont värre kommer en betydande del av handelsgödseln från Ryssland. 

Vi har under några år kunnat glädja oss åt att konsumenterna i högre grad än tidigare valt att köpa svensk mat. Men vad kommer att hända nu, när hushållen har drabbats av högre räntor, högre priser på bränsle till bilen och högre elpriser, samtidigt som livsmedelspriserna ökar? De belopp som hushållen kan disponera för att göra medvetna val krymper. Det är därmed stor risk att konsumtionen av svenskproducerad mat avtar under de närmaste åren till förmån för billigare importerad men mindre miljövänlig mat. Detta ökar pressen på svenskt jordbruk just i ett läge där det finns politisk enighet om att svensk matproduktion behöver öka, inte minst av beredskapsskäl.

Den nya regeringens dieselskattesänkning för jord- och skogsbruk måste följas upp av fler åtgärder. Här följer några förslag till åtgärder:

  • Stöd inhemsk produktion av gödsel. Kvävegödsel kan tillverkas genom att med hjälp av elektricitet använda kväve från atmosfären. Sverige hade tidigare en betydande sådan produktion. Avfall och ny brytning i Sverige kan förse oss med fosfor och kalium. Projekt har redan startat för att få igång sådan produktion. Onödiga hinder bör undanröjas.
  • Öka offentliga inköp av svensk mat. Om alla Sveriges kommuner och regioner styr sina matinköp för bland andra sjukhus, skolor och äldrevård så att inhemsk och gärna lokal produktion gynnas, bidrar detta till en stabil efterfrågan på svensk mat, vilket starkt gynnar Sveriges beredskap, men även landsbygden, klimatet och miljön.
  • Fortsätt minska svenskt jordbruks omkostnader eller öka stöd genom riktade budgetåtgärder samt minska regelkrånglet, för att bidra till lägre priser på inhemskt producerad mat och för att förhindra att jordbruksföretag går omkull.

Förutom de här åtgärderna behövs fortsatt information till medborgarna om betydelsen av ett starkt svenskt jordbruk. Till sist är det ju upp till oss allihop att tänka efter när vi köper vår mat, Vill vi gynna landsbygden, human djurhållning, låg giftanvändning liksom miljö och klimat? I så fall ska vi köpa svenskproducerad mat.

Mats Nordberg (SD) och Staffan Eklöf (SD),
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott