Ökat tjänstemannavälde oroande

Håller vi på att få ett samhälle där tjänstemän gör egna, subjektiva tolkningar av politiska beslut? Ja, tecknen är tyvärr tydliga, bland annat märks det i frågan om strandskyddet.

År 2009 beslöt riksdagen, på regeringens förslag, att strandskyddet ska vara mer flexibelt. I de fall myndigheterna utökar skyddet från det generella 100 meter till upp till 300 meter måste det motiveras noga. Det måste i så fall handla om mark som är klassad som riksintresse, om kust eller skärgård eller ekologiskt känsliga områden bland annat.

Men flera länsstyrelser låtsas som om ingenting har hänt och har behållit det utökade strandskyddet. Det har uppmärksammats i en debatt i Göteborgs-Posten nyligen, mellan LRF Västra Götaland och Företagarna å ena sidan och landshövding Lars Bäckström å den andra.

I Hallands Nyheter tar riksdagsledamoten Ola Johansson, C, upp frågan. Riksdagens syfte med ett flexiblare strandskydd var att främja utveckling och bosättning på landsbygden. Men i Halland låter länsstyrelsen det utökade skyddet gälla för alla insjöar utom fyra, påpekar Ola Johansson. Och detta utan att länsstyrelsen har presenterat hållbara motiveringar.

Tendensen till ökat tjänstemannavälde är oroande. Det är ett hot mot demokrati och rättssäkerhet.