"Omhändertagande av djur bör prövas i domstol"

Genom djurskyddslagen kan djurskyddsinspektörer, utan någon föregående rättslig prövning, fatta tvingande beslut som innebär enorma konsekvenser för företagaren. Det skriver Daniel Bäckström (C) och Staffan Danielsson (C) i ett debattinlägg.

FOTO: REIMPHOTO

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är ingen tvekan om att Sverige ska ha ett djurskydd av världsklass. Det är inte heller någon tvekan om att den som grovt vanvårdar sina djur ska beläggas med djurförbud. Men lika klart är att det ska finnas en hög rättssäkerhet i förfarandet.

Många djurskyddsinspektörer gör ett bra jobb och har god kommunikation med djurägaren. Precis så som det ska fungera. Tyvärr fungerar det inte alltid så och det finns en rad fall där man har blivit osams och inspektörens opartiskhet blir ifrågasatt.

Djurägarna är ofta med fog rädda för den enorma makt som djurskyddshandläggarna har. Genom djurskyddslagens utformning kan de fatta tvingande omvälvande beslut utan förvarning som innebär enorma konsekvenser för företagaren, utan någon föregående rättslig prövning.

Med dagens ordning fattar länsstyrelserna beslut om till exempel djurförbud på tillsynspersonens förslag, varefter djuren hämtas från gården. Ofta sker detta plötsligt, utan någon förvarning. Detta är ett oerhört långtgående ingripande för en lantbrukare, grunden för försörjningen rycks undan och man drabbas av mycket stora kostnader för djurens transport och förvaring och utfodring under ofta långliga tider. När försäljning sker innebär det också ofta på ett sätt som ger mycket låga priser. Sammantaget blir straffet oerhört hårt för berörda företagare, många drabbas av ekonomisk ruin.

I dag kan ett sådant här för lantbrukaren helt omvälvande myndighetsbeslut med enorma ekonomiska konsekvenser vanligen i efterhand överklagas till förvaltningsdomstol. Bonden får nästan aldrig rätt, utan myndighetens bedömning anses regelmässigt vara den korrekta. Prövningen är formell, sakfrågan berörs knappast.

Den principiellt viktiga frågan är om det ska vara tillåtet för en myndighet att på egen hand besluta att beslagta samtliga djur och utfärda djurförbud, utan att detta först prövas i domstol där berörd företagare kan försvara sig och där inspektion kan göras av djur och stallar.

Ska verkligen en enda myndighet ha rätten att nästan vara djurskyddskontrollinstans, polis, åklagare och domare på samma gång?

Den naturliga gången borde i stället vara att länsstyrelsens beslut om tvångsomhändertagande av djur i lantbruket prövas i tingsrätt innan det vinner laga kraft, i stället för i förvaltningsrätt först efter det att det har verkställts. Naturligtvis måste det alltjämt finnas möjlighet för länsstyrelsen att ingripa när djur far så illa att de skyndsamt måste omhändertas.

Därtill borde avyttring av djuren, när så är nödvändigt, kunna ske på mer flexibla sätt än genom enbart tvångsomhändertagande, exempelvis genom att djuren under god tillsyn under en kort övergångstid är kvar på gården och kan försäljas av lantbrukaren själv.

Daniel Bäckström, riksdagsledamot (C)

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)