"Oroande förslag om djurskyddet"

Regeringen har lagt ett förslag om att avkriminalisera delar av djurskyddslagen. Det låter förstås bra – att vara kriminell är inget någon djurhållare önskar sig. Men när man närmare granskar förslaget kan man konstatera att det kommer kosta samhället mycket pengar och knappast gynna djurskyddet. Det skriver Sofia Karlsson, LRF, i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det kommer också skapa en stor rättsosäkerhet för landets djurhållare och för lantbrukare som uppbär EU-stöd innebär förslaget stora risker för dubbelbestraffning.

Förslaget handlar om att införa sanktionsavgifter på vissa förseelser istället för att som idag låta länsstyrelserna driva ärenden till åtal. Ett åtalsförfarande handlar som vid all annan brottslighet om att polisen tar vid och att saken prövas rättsligt i domstol. Här säkerställs en rättssäker hantering och den misstänkte har rätt till allmänt rättsskydd. Förslaget innebär att sanktionsavgifter ska införas på mindre avvikelser, såsom bristande journalföring.

Men även mindre avvikelser kan innebära svåra bedömningar. Vem säkerställer att de olika länsstyrelserna och deras handläggare gör likartade tolkningar av författningarna? Risken för olikheter är mycket stor. Det är enkelt att förstå att detta system skulle bli både komplicerat och dyrt, för både staten och djurhållarna. Det finns dessutom en risk att myndigheterna skulle lägga allt större vikt vid förhållandevis triviala delar av djurskyddslagen som faktiskt inte medför ökad djurvälfärd. Vi anser att det är mycket viktigare med ökad kompetens och dialog mellan myndigheterna och djurhållarna. Detta är det bästa redskapet för bättre efterlevnad av lagen.

En ytterligare komplikation när det gäller sanktionsavgifter är förhållandet till EUs ersättningssystem för jordbruket. Idag betalas olika former av ersättningar ut för att hålla nere priserna på livsmedel. För att full utbetalning måste man följa så kallade tvärvillkor, som är regler inom bland annat miljö och djurskydd. Bryter man mot reglerna kan man drabbas av tvärvillkorsavdrag. Det kan alltså bli mycket kostsamt för lantbrukaren. Vi ser införandet av sanktioner som helt oförenligt med EUs jordbrukspolitik eftersom det kommer bli omöjligt att undvika dubbelbestraffning, som är förbjudet enligt både svensk lag och EU-lag.

Regeringens förslag innebär också att den som drabbats av flera sanktionsavgifter enligt det föreslagna systemet kan dömas till djurförbud. Redan idag ser vi att det förekommer bristande proportionalitet i dessa beslut och helt nyligen kom en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen där djurägaren gavs rätt och djurförbudet upphävdes på grund av detta. Att skapa ytterligare ett verktyg som kan orsaka förödande konsekvenser i händerna på fel person ser vi som mycket oroande. Här är kompetensen helt avgörande och som man kan läsa i HFDs dom är det inte alls självklart att länsstyrelserna besitter denna.

Vi är stolta att kunna leva upp till världens strängaste djurskyddslag, men det måste läggas mest vikt på djurens välfärd - det gör man inte genom att skapa rättsosäkra system!

Sofia Karlsson

Ordförande LRF Västra Götaland