Ovanlig salmonella hittad i tamgrisbesättningar

Smittade vildsvin kan vara en möjlig förklaring till att den ovanliga salmonellan Choleraesuis, tagit sig in i två tamgrisbesättningar i Skåne. Det uppger SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, som påvisat smittan i två vildsvin i området kring Hässleholm. Nu utvidgas provtagningen.

Fler skånska tamgrisbesättningarhar drabbats av olika typer av salmonella under hösten.
Fler skånska tamgrisbesättningarhar drabbats av olika typer av salmonella under hösten. FOTO: ISTOCK

Fler skånska grisbesättningar har drabbats av salmonella under hösten och flera tusen grisar har avlivats till följd av smittan. Det har handlat om olika typer av salmonella i besättningarna. På två gårdar har den ovanliga salmonellan Choleraesuis grasserat.

Nu visar smittspårning att Choleraesuis även hittats i vildsvin. Även om sambandet mellan besättningen och smittan i vildsvinen inte är bevisad ökar nu provtagningen.

Redan i dag uppmanas jägare och allmänhet att skicka in prover till SVA när döda vildsvin påträffas. Hittills i år har prover från ett 50-tal individer kommit in. Det primära syftet har varit att undersöka förekomsten av afrikansk svinpest men sedan i höstas har SAV även tagit prover för salmonella och två individer har bekräftats positiva.

Tar hjälp av jägare

Efter upptäckten av Choleraesuis intensifieras nu arbetet:…

– Vi koncentrerar oss nu på att titta på utbredningen i Skåne och behöver mer kunskap. Är det bara lokalt i ett område eller finns smittan mer generellt bland vildsvinen i Skåne, säger Katarina Gielen, biträdande avdelningschef Djuravdelningen på Jordbruksverket.

Myndigheten har lagt ut uppdraget på SAV där arbetet redan börjat:

– Vi designar övervakningen men det är inte vi som utför den utan tar hjälp av jägare. säger Karl Ståhl, forskare och tf statsepizootolog på SVA.

Enligt Karl Ståhl är SVA:s roll är inte att uppmana till jakt däremot kan myndigheten komma att be jägare att vara med i övervakningen och ta ett prov när de skjutit ett vildsvin. Då görs det till exempel genom Jägarförbundet.

Till viss del har övervakningen redan börjat i områden kring de smittade besättningarna.

Alla fällda djur bör provtas

Det är markägarna i de drabbade områdena som har på eget initiativ satt i gång jakt och börjat ta provtagningsmaterial, säger Karl Ståhl, som ännu inte kan säga hur många prov som kommit in.

Anders Wetterin, sakkunnig jakt och vilt på LRF, är orolig över den uppkomna situationen och vill se provtagning för salmonella på samtligt vildsvin som fälls i Skåne.

I dag sker begränsad provtagning. Vi vill hellre se att alla djur omfattas så att vi kan få en bild av omfattningen. Det verkar helt rimligt i detta läge, säger han.

Eftersom fällda vildsvin redan i dag trikintestas av antingen jägare eller viltanläggningar borde en regelmässig provtagningsrutin för salmonella också lätt kunna införas.

– Sedan borde staten stå för kostnaden eftersom det är en smittskyddsfråga, säger Anders Wetterin.

Han tycker också att det är ett bra tillfälle att se över hur utfodringen av vilt skulle kunna regleras, inte minst mot bakgrund av den förhöjda spridningsrisken för salmonella.

LÄS MER: Här är innovationsteamet som ska stoppa vildsvinen

LÄS MER: Så fick Sverige en okontrollerad vildsvinsstam