Ovärderligt för naturen att lantbruket bevaras

Föreställ er den svenska naturen utan jord- och skogsbruk. Inom några år skulle de öppna landskapen växa igen. Levande lantbruk är med andra ord en ovärderlig förutsättning för att naturen ska kunna bevaras, skriver Lena Johansson.

En ovärderlig del av den skyddsvärda naturen på väg att försvinna, skriver Lena Johansson.
En ovärderlig del av den skyddsvärda naturen på väg att försvinna, skriver Lena Johansson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Lantbruket får ofta skulden för att det påverkar miljön och naturen på ett negativt sätt. Och visst påverkas naturen när jord och skog brukas, men det är långt ifrån bara negativt. Försök föreställa er vår svenska natur utan jord- och skogsbruk. Inom bara några år skulle de öppna landskapen växa igen och skogen skulle vara svårtillgänglig för bär- och svampplockare. Om det ens fanns några bär. Mängder av arter i odlingslandskapet skulle riskera att dö ut.

I själva verket är lantbrukarna några av våra viktigaste naturvårdare. Planetskötare säger en del. Så här sa till exempel klimatforskaren Johan Rockström i sitt Sommarprogram 2015:

– Lantbrukare och skogsbrukare förvaltar och arbetar med naturen varje dag. De är redan världens bästa planetskötare. Man kan säga att de är planetskötarnas Formel 1.

Kring sekelskiftet började EU inrätta så kallade Natura 2000-områden. Det är områden med arter eller naturtyper som betraktas som särskilt skyddsvärda. Även i Sverige finns Natura 2000-områden, drygt 4000 områden på mer än 7000 hektar. Vissa av dem ligger i naturreservat och nationalparker, men många finns också i odlingslandskapet.

Ett Natura 2000-område ska följas av en bevarandeplan. Länsstyrelserna har i uppgift att göra planerna, men trots att många områden ligger i odlingslandskap brukar just den delen glömmas bort. Planerna är oftast koncentrerade på hur växter och djur ska bevaras, men tar liten hänsyn till hur det kanske viktigaste för naturvården, lantbruket, ska kunna överleva. Trots att det aktiva lantbruket försvinner i många av dessa områden och att det naturligtvis förändrar naturen i hög grad.

Mellan 2016 och 2020 försvann, enligt Jordbruksverket, 30 000 hektar åkermark ur produktion i Sverige. Men av dessa har endast cirka tio procent (drygt 3000 hektar) exploaterats för att bygga bostäder, industrilokaler, vägar, järnvägar, täkter med mera. Huvuddelen av jordbruksmarken har istället försvunnit ur produktion för att lantbrukaren av olika skäl slutat bruka den. De obrukade åkermarkerna växer igen och naturen förändras. Även i Natura 2000-områden.

Med andra ord är en ovärderlig del av den skyddsvärda naturen på väg att försvinna. Utan ett hållbart lantbruk och betande djur förändras naturen drastiskt. Det är en viktig aspekt som fler än länsstyrelserna behöver ha i åtanke.

Det är visserligen möjligt att återuppta brukandet av den övergivna åkermarken. Även om det kostar tid och pengar kan igenvuxna marker odlas upp igen eller bli betesmarker för djur. Men för att det ska ske, och för att inte ännu mer åkermark ska tas ur bruk, behövs en bevarandeplan även för svenskt lantbruk.