Poppel och hybridasp utmanar gran

För skogsägare som vill ha lönsamma träslag kan poppel och hybridasp vara lockande.

I dag odlas poppel och hybridasp mest på gamla jordbruksmarker från Mälardalen ned till Skåne, men de går att odla längre norrut. Arterna planterades även en del efter stormarna 2005 och 2007.

– Det är inte så vanligt, odlingarna uppgår till cirka 4000–5000 hektar, men intresset ökar eftersom trädslagen växer snabbt och har en omloppstid på 15–30 år beroende på odlingssyftet, säger Rebecka McCarthy.

Tillväxten för hybridasp och poppel kan vara så kraftig som 20–25 m

Viktigt välja rätt mark och klon

I avhandlingen ”Establishment and early management of populus species in southern Sweden” som Rebecka McCarthy nyligen presenterade vid SLU, har hon granskat hur man odlar poppel och hybridasp på skogsmark samt hur andra generationens föryngring sker via stubb- och rotskott och hur ungskog hanteras. För att poppeln ska ta sig gäller det att välja rätt klon och plantera på rätt mark, arten kräver sandig-lerig jord samt ett pH-värde på minst 5.

– Poppelklonerna har korsats fram i Europa eller Nordamerika och importerats hit. Det återstår en del forskning för att vi ska lära oss vilka som passar bäst på svenska skogsmarker. Poppeln kan vara lönsam om man väljer rätt klon och rätt mark, säger Rebecka McCarthy.

Hybridasp säkrare val

Hybridaspklonerna är ett säkrare val på skogsmark. Vid etableringen gäller det att markbereda, högläggning är lämpligast. För att undvika betesskador krävs hägn. En andra generation av hybridasp kan ge över 100 000 rotskott per hektar. Då gäller det att röja.

– I mitt projekt har jag gjort korridors- eller korsröjning efter två år och friställt efter fyra år för att få bättre dimensioner. Bestånden sluter sig snabbt så det är viktigt att glesa ut hybridasparna tidigt om de ska utvecklas bra, säger Rebecka McCarthy som kommer att fortsätta forska på träslagen.

– Vi behöver studera den tredje generationen hybridasp. Orkar rotsystemet producera nya skott om skogsägaren flisar allt efter fyra år? säger hon.