Regeringen uppmanas prioritera hållbart skogsbruk

Regeringen borde öka sitt arbete inom hållbart skogsbruk. Det anser Miljö- och jordbruksutskottet, som riktar fyra uppmaningar till regeringen avseende inventeringar, artskydd, incitament och ersättning till markägare.

FOTO: MATS P OSTELIUS

Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen, genom fyra tillkännagivanden, uppmanar regeringen att arbeta med fyra frågor för hållbart skogsbruk. Förslagen gäller nyckelbiotoper, såsom strandskogar och raviner, som enligt förslagsställarna betyder mycket för hotade och rödlistade växter och djur.

Fyra uppmaningar

De fyra tillkännagivandena, uppmaningarna till regeringen handlar om effektiv och rättssäker inventering av nyckelbiotoper, regler för artskydd, incitament för hållbart skogsbruk och ersättning till markägare som skyddar sin skog. Frågorna handlar om att öka rättsäkerheten, tillämpbarhet, effektivitet och ersättningsmodeller.

Reservationer mot förslaget om uppmaningar till regeringen har gjorts av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Förslag till uppmaningar till regeringen

Miljö- och jordbruksutskottet riktar följande uppmaningar till regeringen om ökat arbete, som riksdagen föreslås anta:

* Effektiv och rättssäker inventering av nyckelbiotoper: Regeringen borde säkerställa att inventeringen är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen av nyckelbiotoper tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna..

* Översyn av regler för artskyddet: Regeringen borde göra en översyn av artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.

* Incitament för hållbart skogsbruk: Regeringen borde säkerställa en god incitamentsstruktur för ett hållbart skogsbruk och genomföra en översyn av lagstiftningen på området.

* Ersättningsmodeller för markägare: Regeringen borde se över olika typer av ersättningsmodeller vid skyddande av skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer.

LÄS OCKSÅ: Svårt att enas om nationellt skogsprogram