Regn och liggsäd kan ändra gynnsam don-prognos

Hittills tyder ingenting på höga halter av svampsjukdomen don eller andra mykotoxiner i årets svenska spannmålskörd, uppger branschorganisationen Foder & Spannmål.

FOTO: TINA ANDERSSON

När spannmålshandelns projektgrupp möttes under onsdagen konstaterades att det hittills fanns cirka 275 redovisade mykotoxinanalyser gjorda på prover från spannmålsmottagningar och i fält. Drygt hälften av analyserna avser havre.

”Försiktig med att dra slutsatser”

Så här långt visar analyserna en låg förekomst av don, men Foder & Spannmål är noga med att påpeka att det är alltför tidigt på skördesäsongen för att blåsa faran över. När avstämningen gjordes var bara några procent av havrearealen tröskad.

– Därför skall man vara mycket försiktig med att dra några slutsatser beträffande skörden som helhet. Särskilt gäller detta de områden i Sverige som tidigare haft problem med höga toxinhalter, säger Erik Hartman, vd för Foder & Spannmål.

Riskfaktorer: regn och liggsäd

De främsta riskfaktorerna inför den fortsatta skörden är regn och liggsäd. Foder & Spannmål uppmanar odlarna att i skördearbetet prioritera utifrån grödans riskprofil och användningsområde, till exempel grynhavre före fodervete.

– Exempelvis innebär mogen havre som står kvar på fälten en hög risk för stigande don-halter, menar Erik Hartman.

Proverna analyseras med avseende på don men i viss utsträckning mäts även halterna av andra mykotoxiner, i första hand T-2, HT-2 och zearalenon.