Så stödjer regeringarna de torkdrabbade lantbrukarna

Stora delar av EU är drabbade av sommarens torka. Flera länder lovar bönderna direkta torkstöd medan andra överväger det, visar en genomgång i danska tidningen Landbrugsavisen.

FOTO: MOSTPHOTOS

Den svenska regeringen presenterade i slutet av juli ett krispaket på sammanlagt omkring 1,2 miljarder kronor.

Jordbruksverket har därefter fått i uppdrag att tillsammans med branschen och berörda myndigheter föreslå inriktning och utformning av ett stöd på 760 miljoner kronor till de lantbrukare som har drabbats hårdast.

Stödet ska bidra till att begränsa inkomstbortfall. Förslaget om var pengarna kan göra mest nytta ska ligga till grund för utbetalning under 2019.

Det här är läget i ett antal andra europeiska länder med torkdrabbade bönder, enligt Landbrugsavisen och information från ländernas regeringar:

Danmark: I början av augusti meddelade regeringen att ny hjälp är på väg till lantbruket. Det gäller bland annat att danska bönder kan skaffa tillräckligt med foder till sina djur och en ökad frist för sådd av höstgrödor.

Betesdispens

Sedan tidigare är det bland annat beslutat att ekologiska lantbruk kan få dispens för att använda foder som odlats på mark som är under omställning.

Norge: Efter möten mellan regeringen och lantbrukarorganisationerna Norges Bondelag och norska Bonde- og Småbrukarlag satsar det norska landbruks- och livsmedelsdepartementet på elva åtgärder. Det gäller exempelvis ökade förskottsutbetalningar, snabbare hantering av ansökningar om skadeersättningar, samt dispens från kraven när det gäller djurs bete.

Lantbruksminister Jon Georg Dale (Frp) meddelade nyligen att regeringen inte har för avsikt att skjuta till mer medel än vad som har aviserats via landets skadefond för skördar.

Ingen kontanthjälp i Nederländerna

Finland: Ännu inga konkreta besked. Lantbrukarna räknar med att regeringen senare i augusti kommer med förslag efter förhandlingar om budgeten för nästa år.

Storbritannien: För närvarande inga utsikter till stora torkstöd. Skottland och Wales har fått några undantag vad gäller bärgning av foder och gröna regler.

Nederländerna: Ingen kontant torkhjälp är på väg. Lantbrukarna har bland annat bett regeringen om två extra veckor för att sprida gödsel samt möjlighet till bevattning utan begränsning.

Tyskland: Lantbrukets representanter har begärt 1 miljard euro i stöd. Regeringen är positiv till stöd, men vill avvakta med åtgärder till senare i augusti. I Bayern övervägs direkta stöd till att köpa foder.

2 miljarder till polska lantbrukare

Lettland: Torksituationen har förklarats som en nationell katastrof. Bankerna har fått tillfälligt förbud mot att inleda konkursärenden i lantbruket.

Litauen: Har förklarat undantagstillstånd i lantbruket. Lantbrukarna har förlorat 15-50 procent av grödorna i torkan.

Polen: Parlamentet har beslutat om cirka 2 miljarder kronor i stöd till bönder som lider av torka eller översvämningar. Torkan har påverkat drygt 60 procent av den odlade arealen. I landets södra delar har grödor ödelagts av översvämningar.

Ingen särbehandling i Österrike

Schweiz: Lantbrukarna har bett om ett hjälppaket med bland annat lägre avgifter på importerat foder samt stöd för att frysa nötkött.

Österrike: I de västliga alpina delarna av landet äter korna redan av höet som var tänkt till vintern. Lantbrukarna har tidigare ofta fått hjälp från katastroffonder, men det finns en opinion i landet mot särbehandling av bönderna.

LÄS MER: Här hittar du alla Land Lantbruks artiklar om torkan