Skogens tio budord om frihet under ansvar

Skogens tio budord är tänkta som en hjälp för skogsälskare i hela landet. Syftet är att hitta gemensamma förhållningssätt som kan rädda skogen för kommande generationer, skriver två präster i Svenska kyrkan.

"Du skall inte utrota arter eller förstöra deras livsmiljöer" är ett av skogens tio budord får två präster.
"Du skall inte utrota arter eller förstöra deras livsmiljöer" är ett av skogens tio budord får två präster.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Hur skall vi sköta vår skog i Sverige? Frågan väcker brett intresse i en tid av växande oro, klimathot och utarmning av den biologiska mångfalden. Som präster och teologer har vi blivit starkt berörda av de existentiella dimensioner frågorna väcker och vill här ge ett bidrag in i debatten mot bakgrund av vår egen profession.

När vi de senaste åren samtalat om skog och skogsbruk med forskare och industrirepresentanter, skogsägare, folkbildare och kyrkfolk tycker vi oss höra en samsyn om viktiga grundläggande förhållningssätt. Med inspiration från biblisk tradition har vi nedan sammanfattat denna samsyn i Skogens 10 budord, som vi erbjuder som ledord i fråga om vårt gemensamma ansvar.

Den svenska modellen bygger ofta på att tydliga lagar och regler kombineras med en stor grad av frivillighet. Principerna blev tydliga och diskuterade under pandemin. Samma principer gäller den så älskade och i hög grad skyddsvärda svenska skogen, där devisen varit “frihet under ansvar”. Med nedanstående budord vill vi tydliggöra hur frihet och ansvar kan förenas i ett bra sätt att förvalta skogen, som också tar hänsyn till urfolket samernas rättigheter.

Vi kan som präster i Svenska kyrkan konstatera att Svenska kyrkans skogsbruk inte nämnvärt avviker från det hårt industrialiserade skogsbruk som kommit att dominera i Sverige. Det vore naturligtvis önskvärt att kyrkan erbjöd en förebild, men vi kan inte självklart säga att så är fallet idag.

Däremot erbjuder kyrkans förvaltarroll en intressant tankemodell. Svenska kyrkan är genom de så kallade ”prästlönetillgångarna” Sveriges femte största skogsförvaltare. Kyrkan äger dock inte skogen i formell mening, utan förvaltar dessa tillgångar, som svenska folket bidragit till genom århundraden. Skogen kunde finansiera sockenprästen och på det sättet kunde kyrkans budskap om hopp spridas till nya generationer. Fortfarande i dag bidrar dessa prästlönetillgångar till motsvarande finansiering av kyrkans arbete.

Men systemet kan också påminna oss om att den äganderätt privatpersoner och företag kan ha, samtidigt också är en form av förvaltarskap av den jord som är given av Skaparen. Att bejaka detta förvaltarskap är ett uttryck för frihet under ansvar. Det ger oss hopp.

Som präster och teologer vet vi att bud, tvärtemot sitt rykte, oftast inte är en börda. Buden tydliggör och hjälper oss att hitta det riktigt väsentliga i de oändliga kravlistor vi ofta ställer upp för oss själva och andra. Buden hjälper oss att bära det förvaltarskap - i frihet under ansvar - som människan blivit mottagare av.

Skogens tio budord är tänkta som en hjälp för skogsälskare i hela landet. Syftet är att hitta gemensamma förhållningssätt som kan rädda skogen för kommande generationer och samtidigt göra en positiv insats för levande miljöer på landsbygden och för vårt urfolk.

Vi som skogsägare/förvaltare av skog/människor med kärlek till skogen lovar att samverka med andra för att hålla följande bud:

1. Du skall se din skog som ett lån från framtiden.

2. Du skall utöva din frihet genom att ta ansvar för skogen som ekosystem.

3. Du skall respektera biodiversiteten på det att det må gå dig och dina efterkommande väl.

4. Du skall inte utrota arter eller förstöra deras livsmiljöer.

5. Du skall ha kunskap om värdena i din skog så att du kan säkerställa dem för framtiden.

6. Du skall sköta din skog så att den möjliggör kommande generationers tillgång till växter, djur och svampar, kulturmiljöer, friluftsliv och andra värden.

7. Du skall inte avverka mer skog än att skogens kontinuitet över århundradena bevaras.

8. Du skall avsätta en stor del av din skog för den biologiska mångfalden vilket också har goda effekter för skogen som kolsänka.

9. Du skall respektera urfolket samernas rätt till mark, flyttvägar och bete för renarna.

10. Du skall värna din nästas välfärd såsom din egen skog.

Ninna Edgardh, präst, professor emerita i teologi

Anna Karin Hammar, präst och teolog