Skogsdiskussionen är låst vid gårdagens miljöutmaning

Vi behöver komma ur diskussionen om biologisk mångfald – den leder oss inte framåt, skriver debattören Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna.

Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.
Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna. FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sverige har snart en ny regering. Oavsett hur den ser ut, behöver den ta sig an skogens stora klimat- och miljönytta på ett helt nytt sätt.

Ett exempel på hur vi inte kan fortsätta är den rapport för ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, där utredaren Magnus Nilsson föreslår åtgärder för att nå miljömålet Levande skogar. Rapporten presenterades under ett seminarium och på DN debatt och har sedan fått svidande kritik från bland annat forskning och skogsnäring för sina långtgående förslag, baserade på en felaktig beskrivning av nuläget och felaktiga kostnads- och klimatkalkyler.

LRF Skogsägarna välkomnar en diskussion kring skogens miljönytta och här har Magnus Nilssons rapport och efterföljande debatt visat på något mycket viktigt – vi sitter fast i en diskussion om biologisk mångfald som varken blir konstruktiv eller leder oss framåt. Detta behöver vi komma ur.

Sedan den nya skogspolitiken infördes i början på 1990-talet har skogsägarna genomfört stora förändringar i syfte att gynna den biologiska mångfalden, vilket också har lett till väsentliga och mätbara resultat. Stora arealer skog har avsatts både på formell och frivillig väg och trenderna för en rad viktiga indikatorer pekar åt rätt håll, exempelvis gammal skog, död ved och lövskog.

Omställningen har gett resultat för biologisk mångfald, och med den hänsyn som tas idag kommer framtidens skogar bli allt rikare på naturvärden. Trots dessa positiva resultat är diskussionen fastlåst i gårdagens miljöutmaning.

Världens länder har enats kring ambitiösa mål om klimat och hållbar utveckling för att lösa vår tids ödesfrågor. Våra skogar är en nyckel i klimatomställningen – en skogsfastighet på 50 hektar i Sydsverige klimatkompenserar för 40 svenskars årliga utsläpp genom att skogen ständigt förnyas. Ska vi klara klimatförändringen behövs mer av de förnyelsebara material som skogen kan erbjuda.

Tolkningen av miljömålet Levande Skogar gör det omöjligt att nå ens i teorin och vi fastnar i ett system som snurrar kring sin egen axel. De avgörande avvägningarna mellan olika samhällsnyttor uteblir. Idag är 31 procent av skogsmarken undantagen från virkesproduktion på ett eller annat sätt.

Enligt vissa behöver detta öka avsevärt för att nå miljömålet. Men vad betyder det i form av utebliven klimatnytta? Vad betyder det för vår förmåga att lösa klimatfrågan och säkra kommande generationers möjlighet till att bygga en hållbar framtid? Och vad betyder det för Sveriges landsbygd?

Att på ett ansvarsfullt sätt bruka skogen ger oss en möjlighet att minska mänsklighetens klimatpåverkan, genom svensk produktion av allt från trähus till skogsbaserade textilier och biodrivmedel. Samtidigt som det skapar tusentals jobb, stimulerar landsbygdsutveckling och förbättrar vår handelsbalans.

Det är dags att plocka upp miljöfrågan ur sitt stuprör. Det globala hållbarhetsarbetet har tagit nya steg där FN:s hållbarhetsmål balanserar ekonomiska och sociala värden med miljö. Det bör prägla även den svenska politiken framåt.

Sven Erik Hammar,

Ordförande LRF Skogsägarna