Skogsstyrelsen välkomnar prövningstillstånd

undefined

Cecilia Hedman, chefsjurist på Skogsstyrelsen.
Cecilia Hedman, chefsjurist på Skogsstyrelsen. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Det var den i januari som mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt meddelade fem domar där markägare som nekats avverka i fjällnära skog på grund av höga naturvärden, fick ersättning med sammanlagt ungefär 18 miljoner kronor. I februari valde Skogsstyrelsen att överklaga domarna till Mark- och miljööverdomstolen.

Vägledning behövs

Nu har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att ge prövningsrätt till Skogsstyrelsens överklagan.

– Det är fortsatt Skogsstyrelsens inställning att lagstiftningen inte tydligt ger besked om vad som gäller här och att det därför behövs en vägledande dom, säger Cecilia Hedman i ett pressmeddelande.

Principiellt viktiga frågor

I sin överklagan till Mark- och miljööverdomstolen skriver Skogsstyrelsen, genom Kammarkollegiet, att det finns anledning att betvivla riktigheten av det beslut som mark- och miljödomstolen kommit fram till. Det är framförallt tre principiellt viktiga frågor som Skogsstyrelsen anser att Mark- och miljööverdomstolen behöver ta ställning.

Hur ersättning ska beräknas

Den första är om avverkning kan anses vara pågående markanvändning, och den andra handlar om innebörden av den generella föreskriften om avverkningsförbud och rättsverkningarna av ett avslag vid ett sådant förbud. Den tredje principiellt viktiga frågan, enligt Skogsstyrelsen, handlar om på vilket sätt en eventuell ersättning ska beräknas. Dessutom menar Skogsstyrelsen också att det är av vikt för rättstillämpningen att frågor prövas av högre rätt.

Flera skäl

Mark- och miljööverdomstolen motiverar inte varför ett prövningstillstånd har beviljats eftersom det skulle kunna skapa förväntningar på domstolens kommande beslut, men hovrättsrådet Ralf Järtelius säger till Land Skogsbruk att det finns ett eller flera skäl till att bevilja prövningstillstånd.

LÄS MER: Fjällnäraskog-målen tas upp i Mark- och miljööverdomstolen

Markägarna vann mot staten

Skogsstyrelsen överklagar de fjällnära-domarna

Allt om fjällnära skog