Starkare ägare bygger bättre kooperativa företag

Med intensivt arbete har vi i Lantmännen, Landshypotek och Södra under flera år utvecklat ägarrollen och byggt våra kooperationer starkare. Det skriver ordförandena Per Lindahl, Lars Öhman och Lena Ek i ett debattinlägg.

Lena Ek, ordförande Södra Skogsägarna, Per Lindahl, ordförande Lantmännen, och Lars Öhman, ordförande Landshypotek.
Lena Ek, ordförande Södra Skogsägarna, Per Lindahl, ordförande Lantmännen, och Lars Öhman, ordförande Landshypotek.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Kooperativa företag har framtiden för sig. Företagsformen bygger i grunden på ett kundengagemang. Det breda engagemanget skapar förutsättningar för lönsamhet, långsiktighet och hållbarhet. För att ta tillvara styrkorna krävs dock tydliga ägare. Med intensivt arbete har vi i Lantmännen, Landshypotek och Södra under flera år utvecklat ägarrollen. Därmed har vi byggt våra kooperationer och jord- och skogsbruket som helhet än starkare.

Tre byggstenar har varit viktiga:

Utveckla tydligheten och transparensen. Modellen behöver tillvarata den samlade erfarenheten och kompetensen hos ägarna, och samtidigt ge möjligheter att tydliggöra uppdraget från ägarna till den operativa verksamheten.

Skapa förutsättningar för en än mer aktiv dialog och ökat engagemang hos både enskilda ägare och förtroendevalda ägarföreträdare.

Ge ägarna bra ekonomisk utväxling samtidigt som det kooperativa företaget får tillräckliga resurser för att investera i affärsutveckling och innovation.

Med utbildningsprogram, valberedningar och externa styrelseledamöter har vi kraftigt stärkt förutsättningarna för mål- och strategiarbetet. Tydlighet har skapats kring vad vi ägare vill med våra företag. Detta har bidragit till ett framgångsrikt samspel med de operativa ledningarna.

I olika ägarforum har vi också skapat en bred dialog om ägarnas förväntningar på verksamheten. Mer än 5 000 jord- och skogsbrukare har deltagit i våra ägarkonferenser de senaste åren. Vi har även utvecklat en arena för dialog mellan styrelse och förtroendevalda i form av föreningsråd, förtroenderåd och förvaltningsråd. Modellen för att förbättra ägardialogen möts av intresse såväl i Sverige och internationellt som från forskarvärlden.

Samtidigt har vi tagit fram modeller för att utveckla det individuella ägandet. Efterlikvid och återbäring har kompletterats med avkastning på insatskapital och emissionsinsatser. Vi har även etablerat marknadsplatser för handel med insatser. Våra medlemmar kan nu få finansiell utväxling på det kapital som är investerat i företagen. Den samlade utdelningen från våra företag har under den senaste femårsperioden uppgått till 5,5 miljarder kronor.

Allt detta bygger på att vi är effektiva, konkurrenskraftiga och vinstdrivande på våra respektive marknader.

Det är också välkommet att det politiska systemet har fått upp ögonen för styrkan med den kooperativa företagsformen. Vi har fått igenom en uppdatering av föreningslagen som ger nya förutsättningar i det fortsatta arbetet. Det är fortsatt viktigt att politiker lyfter fram den kooperativa ägarformen i skattehänseende, äganderättsligt eller näringspolitiskt.

Vi ska fortsätta utveckla ägarrollen mellan oss och andra som är engagerade i frågan. Vi träffas redan nästa vecka på ett kooperativt forum tillsammans med andra ledare.

Lena Ek

Ordförande Södra Skogsägarna ekonomisk förening

Per Lindahl

Ordförande Lantmännen ekonomisk förening

Lars Öhman

Ordförande Landshypotek ekonomisk förening