Stort värde i frivillig naturvård

Johan af Petersens påtalar i Skogsland nummer 37 fördelarna med att använda naturvårdsavtal jämfört med tvingande skydd, och menar att ersättningarna är alltför låga. Vi håller helt med honom.

Det finns ett stort värde i att naturvården bygger på frivillighet och engagemang. Ibland är ett tidsbegränsat skydd även motiverat från ren naturvårdssynpunkt, exempelvis vid successionsbiotoper, det vill säga naturvärden som naturligt är tillfälliga på platsen. Samtidigt har det blivit alltmer uppenbart att ersättningsnivåerna är för låga för att många markägare ska vara intresserade.

LRF och skogsägarföreningarna har arbetat aktivt för att nivåerna ska höjas. I samband med en översyn av myndigheternas riktlinjer för naturvårdsavtalen har vi vid flera tillfällen träffat Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket och framfört detta. Vid det senaste mötet meddelade dock myndigheterna att man inte avser att höja ersättningarna. Vi anser att detta står i strid med regeringens politik. I propositionen ”Hållbart skydd av naturområden” anges tydligt att användningen av naturvårdsavtal ska öka och att ersättningsnivåerna ska bidra till att göra avtalen attraktivare. Detta har inte myndigheterna levt upp till. Vi kommer därför att arbeta vidare med frågan.

undefined