”Strandskyddet är en inskränkning i äganderätten”

I sitt debattinlägg är Lennart Lindberg kritisk till hur ägare av bostads- eller fritidshus tvingas söka dispens från strandskyddet för åtgärder som är att betrakta som normala.

Debattören menar att strandskyddet är en inskränkning i äganderätten.
Debattören menar att strandskyddet är en inskränkning i äganderätten. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

När en tomt avstyckas för bostads- eller fritidshusändamål gör Lantmäterimyndigheten en undersökning om den blivande, tilltänkta, tomten är bebyggelsebar. Statliga myndigheter som länsstyrelser och kommuner tillfrågas om det finns något hinder för byggnationer. Ingen tomt bildas om den inte är bebyggelsebar.

Strandskyddet är mer att betrakta som en utvidgning av Allemansrätten. Det är tänkt att det ska underlätta för ”den breda allmänheten” att få tillgång till stränder i vårt land. Strandskyddet stäcker sig generellt 100 meter in från stranden, ett väl tilltaget strandområde.

Det innebär att alla avstyckade fastigheter för bostads- eller fritidshusändamål där strandskyddet inte upphävts genom detaljplan berörs. Hur många fastigheter som omfattas i Sverige är minst sagt svårbedömt, men att det rör sig om åtskilliga 100 000 tomter är ingen vild gissning. Strandskyddet är och förblir en inskränkning i äganderätten och vad mer även ett intrång i privatlivets helgd.

Allemansrätten gäller inte, jag upprepar, gäller inte på tomtmark. Varken i ett villakvarter i stad eller på landsbygd. Ingen kan vistas på min tomt utan mitt uttryckliga godkännande. Att tälta, grilla, fika eller för den delen gena över en tomt är ett direkt intrång.

Det finns åtskilliga domar i diverse domstolar som fastslagit detta. Men när det gäller strandskyddet är jag som innehavare av ett bostads- eller fritidshus tvingad att söka dispens från strandskyddet för diverse åtgärder som är att betrakta som normala åtgärder för en fastighetsägare.

Frågan är om detta krav ens är lagligt. Sverige har i sin lagstiftning tagit in Europa-domstolens regler om mänskliga fri- och rättigheter. Där ingår bland annat ”proportionalitetsprincipen” vilket innebär att en inskränkning i äganderätten ska föregås av en prövning där det ska dokumenteras att vitala samhällsintressen väger tyngre än den enskildes intressen.

På vilket sätt vitala samhällsintressen ska kunna hävdas på tomtmark har vad jag vet aldrig prövats, och jag har för den delen även svårt att se hur det ska gå till.

Så Erik Evestam, LRFs representant i den kommitté som ska utreda strandskyddet, det finns en enkel och självklar åtgärd som direkt skulle bespara 100 000-tals fastighetsägare åtskillig ilska och huvudbry och det är ett generellt upphävande av strandskyddet för tomtmark. För som jag nämnt ovan torde strandskyddsreglerna för tomtmark vara juridiskt tveksamma.

För er som sökt dispens från strandskyddet för en åtgärd på er tomt och blivit nekade, begär in underlaget för proportionalitetsprövningen. Gissningsvis kommer beslutande tjänsteperson att se ut som ett levande frågetecken. Men all inskränkning av äganderätten ska föregås av en sådan prövning.

Lennart Lindberg,

Villaägare inom strandskyddsområde

LÄS MER: De tar strid i Europadomstolen om strandskyddet