Strategisk bevattning bakom mästarkoncept

Thomas Rappe från Strömsrum blev årets vallmästare 2017. Men det var inget år som stack ut. Det som kännetecknar vallodlingen på Strömsrum är att vallarna ger hög avkastning varje år, och näringsvärdena är jämna. Framgångsfaktorn är bevattning.

275 årskor finns det på Strömsrums gård som producerar cirka 9 500 kilo ECM per ko och år.
275 årskor finns det på Strömsrums gård som producerar cirka 9 500 kilo ECM per ko och år.

Snön täcker åkrarna på Strömsrum när det bara är en vecka kvar av mars. Ett normalt år hade vårplöjningen varit i full gång.

– Vårbruket är tre veckor senare än vanligt, säger Thomas Rappe.

Strömsrum ligger vid Kalmarsund, en del av Sverige som ofta drabbas av torka på sommaren. Men tack vare att Alsterån rinner genom gården är vallskörden säkrad varje år. Det var Thomas Rappes far som började med att bevattna åkrarna 1976.

– Vi har 270 årskor i ekologisk mjölkproduktion. Om vi inte skulle kunna bevattna våra åkrar tror jag inte att vi skulle kunna ha mer än 100 årskor, säger Thomas Rappe.

FAKTA: Årets vallmästare

Ett pris för att uppmärksamma och belöna skickliga vallodlare.

Delas ut sedan 2003.

Bakom priset står tidningarna Husdjur och Nötkött, Svenska Vallföreningen, Gård & Djurhälsan, SLU och Växa Sverige.

Viktigt med fukt i marken

Bevattningen sköts noggrant. Det är viktigt att börja med bevattningen när det fortfarande är fukt i marken. Såväl vall som spannmål och åkerbönor bevattnas. Strömsrum är en typisk mjölkgård med mycket betesmarker och förhållandevis dålig jord. Det som odlas, oavsett om det är vall eller spannmål, går till djurfoder.

– Alsterån bryter av marken och vi har en mycket bra arrondering på gården. Vi börjar oftast bevattna i mitten av april så att vi behåller fukten i marken, säger Thomas Rappe.

Eko efter noggrann analys

85 procent av arealen kan bevattnas tack vare 1 mil nergrävd stamledning. Med hjälp av fem bevattningsmaskiner kan 20 hektar per dygn bevattnas. Varje hektar bevattnas med 30 millimeter vid varje tillfälle enligt ett strikt bevattningsschema som följs sju dagar i veckan. 120 av de 375 hektaren är vall.

– Strömsrum blev en ekologisk mjölkgård 2009. Det beslutet föregicks av en noggrann analys. 50 öre mer för mjölken som tillägget var då innebar att man inte behövde komma upp i mer än 7 500 kilo ECM per ko och år för att få samma ekonomi på gården som med konventionell produktion. Då bestämde vi att nu kör vi! Det blev ett lyft rent ekonomiskt att gå över till ekologisk produktion och vi kom in i rätt tid, säger Thomas Rappe.

Att vara ekologisk växtodlare är en utmaning i sig och mycket tid läggs på att kolla ogräs på åkrarna. Det gäller att komma i rätt tid med ogräsharvningarna. Thomas Rappes strategi är att så vallfröet samtidigt som spannmålen. De fält med insådd där det är mest ogräs skördas som helsäd. Då kan det också gå att hinna med en vallskörd på hösten under insåningsåret.

”Klövern blir lätt för dominerande”

– När helsäden tas har vi hunnit skörda första- och andraskörden och helsäden är ett bra dragspel där vi kan tröska en del om vi fått för mycket vallfoder.

Vallfröblandningen är Strömsrums egen, klöverandelen är minskad till 15 procent, varav rödklöver står för 10 procent.

– Klövern blir lätt för dominerande. Eventuellt kommer jag att gå ner ytterligare i klöverandelen.

Tre eller fyra vallskördar tas på Strömsrum. Fördelen med fyra skördar är att kvaliteten blir jämnare. Målet är att få ett vallfoder som ligger på 11,5 megajoule per kilo torrsubstans.

– Men vi måste ha foder till ungdjuren också. Det kan bli för bra foder med fyra skördar. Förra året tog vi bara tre skördar, men det har gjort att vi gått ner lite i mjölkmängd.

”De anställda är verkligen engagerade”

En tydlig strategi, bevattning som ger jämn skörd och delaktig personal är framgångsfaktorer. Målet med vilket vallfoder de vill ha har inne- och utepersonal satt gemensamt.

– De anställda är verkligen intresserade och engagerade, säger Thomas Rappe.

LÄS MER: ”Det brukar inte bli någon lammstek över till oss”

FAKTA: Strömsrum

Ägare: Thomas Rappe.

Produktion: Ekologisk mjölkproduktion (Krav-godkänd sedan 2009), skogsbruk, två vattenkraftverk i Alsterån, uthyrning av ett 50-tal hus, uthyrning av mark till 14 vindkraftverk.

Mark: 375 hektar åker, naturbete 175 hektar, 4 000 hektar produktiv skogsmark.

Personal: 15 anställda varav två jobbar 75 procent.

Antal kor: 270 årskor, SRB.

Producerad mängd mjölk: Cirka 9 500 kilo ECM per ko.

Fodermix för samtliga mjölkande kor: vallensilage, helsäd, grovt hö, spannmål, proteinkoncentrat och åkerböna.

Vallskördekedja: Slåtterkross bredspridning, strängläggare och exakthack.

Avkastning vall: 11,6 ton torrsubstans per hektar.

Grödor: Vall, korn, havre och åkerböna.

Antal vallskördar: Tre-fyra skördar.

Vallfröblandning 2017: 10 % rödklöver, 5 % vitklöver, 20 % rörsvingel, 15 % engelskt rajgräs, 50 % timotej.

Ensileringsmetod: plansilo, sju fack, promyr som tillsatsmedel.

Näringsinnehåll: Målet är 11,5 megajoule per kilo torrsubstans.