"Sveaskog avverkar inte skyddsvärd skog"

DEBATT. Sveaskogs avkastningskrav påverkar inte vårt naturvårdsarbete. Det skriver Fredrik Klang, Skogsbrukschef på Sveaskog, i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Skogen är en fantastisk plats och dess betydelse går nästan inte att överskatta. Den ger möjlighet till rekreation och naturupplevelser. Den bidrar till export för miljarder kronor och skapar tusentals arbetstillfällen på landsbygden. Skogen binder stora mängder koldioxid och skogsråvaran som skördas kan ersätta fossila resurser. På så sätt bidrar även skogen till lösningen av klimatutmaningen vi står inför.

Skogen är också platsen för en mångfald av arter av djur och växter.

Med tanke på skogens många värden är det inte märkligt att skogen väcker känslor. I Land Skogsbruk framförs en oro att Sveaskogs avkastningskrav medför att skyddsvärda skogar avverkas. Vi på Sveaskog anser att det är viktigt att ha en bred dialog om skogen men att diskussionen måste föras på en saklig grund. Därför väljer vi att svara på detta.

LÄS MER: ”Sveaskog avverkar sparade naturskogar”

Sveaskog avverkar inte skyddsvärd skog. Tvärtom, genom att alltid utföra naturvärdesbedömningar innan avverkning tryggar vi att höga naturvärden inte går förlorade och att hänsyn tas såväl till biologisk mångfald som skogens ekosystemtjänster. Skogsbruk är en avvägning mellan olika intressen – ekonomiska, sociala och ekologiska.

Fredrik Klang, Skogsbrukschef Sveaskog.
Fredrik Klang, Skogsbrukschef Sveaskog.

Sveaskog avsätter en femtedel av vår produktiva skogsmark till naturskydd och miljöhänsyn, ett beslut som togs 2002 med stöd av forskningen. Samtidigt lanserade vi konceptet ekoparker, som ett nytt sätt att arbeta med naturvård ur ett landskapsekologiskt perspektiv. Det är vi stolta över.

Sveaskogs avkastningskrav påverkar inte vårt naturvårdsarbete. Det stämmer att vi har ökat virkesuttaget från den egna skogen. Naturvårdsandelen är däremot densamma. För ekoparkerna finns särskilda skötselplaner som har fastlagts i formella 50-åriga naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen. Avverkningar i ekoparkerna sker helt i enlighet med dessa skötselplaner och dessa kan inte, och har inte, reviderats utifrån Sveaskogs avkastningskrav.

LÄS MER: Sveaskog svarar på kritiken: Vi har inget att dölja

Sveaskogs naturvårdsavsättningar utgör ett stort bidrag till att uppnå nationella miljömål. Våra ekoparker ska däremot inte jämställas med andra formellt skyddade områden, som nationalparker eller naturreservat, där hela arealen avsätts för naturvård. Med ekoparkerna ville vi skapa ett nytt naturvårdsverktyg som kombinerade ett brukande med ett bevarande.

Det är ett mindre antal arter som är beroende av att hela landskap undantas från skogsbruk, däremot finns det arter som är beroende av landskap med en hög andel naturvårdsskogar. Genom att kombinera naturvård med ett brukande har vi kunnat skapa 37 stora ekoparker istället för betydligt färre och mindre ekoparker.

Sveaskog har fått kritik för att inte vara tillräckligt öppna med våra naturvärdesbedömningar. Vi har lyssnat på kritiken och ser över våra arbetssätt för att kunna öka öppenheten. Vårt arbete tål att synas och vi vill öka dialogen med den ideella naturvården för att tillsammans utveckla svenskt naturvårdsarbete.

Fredrik Klang