Sveaskog nära målet för naturvårdshänsyn

Sveaskog når 98 procent av alla miljövärden vid sina avverkningar. Det visar Skogsstyrelsens årliga inventering av Sveaskogs naturvårdshänsyn.

Sveaskog når 98 procent av alla miljövärden vid sina avverkningar.
Sveaskog når 98 procent av alla miljövärden vid sina avverkningar. FOTO: ANN LINDÉN

Inventeringsresultatet för 2018 visar att Sveaskog klarar 98 procent av miljövärdena utan stor påverkan. Det är den högsta siffran sedan inventeringen av naturvårdshänsynen startade 2013.

– Detta är svart på vitt att Sveaskog bedriver ett hållbart skogsbruk vad gäller bra naturhänsyn, säger Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog.

Skogsstyrelsen granskar

Sedan 2013 genomför Skogsstyrelsen årligen inventeringar av naturvårdshänsyn på Sveaskogs marker. 300 slumpvis utvalda avverkningar från norr till söder granskas av Skogsstyrelsen.

Det som granskas är hur väl Sveaskog skött det som kallas naturvårdshänsyn vid sina avverkningar. Bland det som mäts är att ytor med ekologiska kvalitéer inte avverkats, detsamma gäller kantzoner mot sjöar och vattendrag, att hänsyn tas till kulturlämningar som kolbottnar och odlingsrösen, samt att körskador undviks och att överfarter av vattendrag görs på rätt sätt.

Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog.
Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog. FOTO: SVEASKOG

– Det är väldigt roligt och särskilt glädjande eftersom detta är den första mätningen sedan den stora utbildningssatsningen som vi genomförde 2017. Innan utbildning var siffran 95 procent, säger Peter Bergman.

Målet 99 procent

När inventeringarna av naturvårdshänsynen började var Sveaskogs målsättning att 99 procent av skogsbruket ska bedrivas utan stor påverkan.

– Resultatet på 98 procent skulle inte vara möjligt om inte alla medarbetare inom Sveaskog utförde sitt arbete på bästa sätt, konstaterar Peter Bergman.

Sveaskog: ”Lagarbete bakom framgången”

Sveaskog menar att arbetet med naturvård genomsyrar hela Sveaskogs organisation, från instruktioner via områdesansvarigas och avverkningsledarnas dagliga arbetsuppgifter ut till förare av skördare och avverkningsmaskiner.

– Det goda resultatet är följden av en laginsats. Vi har bra utbildningar, vi har skickliga medarbetare och våra entreprenörer gör ett fantastiskt arbete i fält, säger Peter Bergman.