Svenska gårdar riskerar miljoner om EU skär ned stöden

Mjölkproducenter och slättbygdernas stora spannmålsodlare riskerar att bli den kommande Cap-reformens förlorare. Höga direktstöd är i farozonen för drastiska nedskärningar då EU från 2021 behöver spara på utgifterna i budgeten.

Magnus Carlman, mjölkproducent.
Magnus Carlman, mjölkproducent. FOTO: LINA ALRIKSSON

Det framgår av en rapport där Jordbruksverket på uppdrag av Näringsdepartementet beräknar hur EU-kommissionens aviserade takbelopp för direktstöden till enskilda gårdar skulle slå i Sverige.

I det mest dramatiska scenariot förlorar 2000 svenska gårdar allt direktstöd över 60 000 euro, vilket för många betyder miljonförluster.

Sänkning med fem procent väntar

Det faktum att EU subventionerar även de allra största kommersiella jordbruksföretagen med höga belopp har genom åren kritiserats i den europeiska debatten och gett ammunition till dem som vill avskaffa den gemensamma jordbrukspolitiken Cap. I de förslag till ny EU-budget och ny jordbrukspolitik från och med 2021, som läggs fram i vår vill EU-kommissionen dra ned Cap-budgeten med cirka fem procent totalt.

I landsbygdsprogrammet ska tio procent av EU-medlen ersättas med en frivillig nationell finansiering. Men EU-kommissionen riktar också besparingen mot direktstöden och då i synnerhet mot de företag som tar emot de högsta ersättningarna. Dessa belopp ska begränsas genom införandet av ett takbelopp.

FOTO: LINA ALRIKSSON

För de största mottagarna av direktstöd i Sverige skulle ett begränsande tak sänka de årliga utbetalningarna med mycket höga belopp. Det visar Jordbruksverkets beräkning som grundas på de två möjliga takbelopp som EU-kommissionen, enligt uppgifter i Bryssel, har i åtanke: antingen 60 000 euro eller 100 000 euro per år. I det allra senaste utkastet till den Cap-reform som väntas bli offentlig 1 juni är det gränsen 60 000 euro som nämns.

FAKTA: Konsekvenser av takbeloppet

* Av de totalt 2 000 företag som får sänkta stöd är det 200 gårdar som förlorar mer än 100 000 euro årligen.

* Drygt 25 procent av de svenska mjölkföretagen riskerar i detta scenario att få sänkt direktstöd. På dessa mjölkföretag finns nästan hälften av landets mjölkkor.

* Nästan 30 procent av jordbruksmarken finns på företag som skulle få sänkta stöd.

Nedskärningen slår alltså inte bara mot de allra största gårdarna med riktigt stora arealer, utan även mot de mer intensiva produktionsgrenarna mjölkproduktion och oljeväxtodling. Effekter kan väntas på den svenska livsmedelsproduktionen. De 2000 gårdarna står för en betydande andel av den svenska produktionen skriver Jordbruksverket.

Ett takbelopp slår mycket olika i olika delar av landet, och mest i slättbygderna med Skåne som tydligaste exempel. Vid ett takbelopp på 60 000 euro riskerar 400 skånska gårdar att förlora direktstöd. Andra drabbade slättbygder är de i Västra Götaland, Kalmar och Östergötland.

Ett tak vid 100 000 euro får liknande fast mindre kännbara konsekvenser:

* Mellan 600 – 700 gårdar kan förlora direktstöd från 2021.

* 14 procent av den totala jordbruksarealen skulle i detta fall påverkas.

Källa: Jordbruksverkets beräkningar

”Strukturomvandlingen bromsas upp”

– Det är företag som har mycket mark och mycket nötkreatur som tenderar att komma över gränsen för ett takbelopp, oavsett om man sätter det vid 60 000 eller 100 000 euro, säger Harald Svensson, chefsekonom och ställföreträdande generaldirektör på Jordbruksverket

Hur mycket pengar ”sparas” då på att sänka direktstöden? Ungefär 12 procent av stöden, lyder jordbruksverkets svar. Alltså 12 procent av de fyra stödtyper som räknas som direktstöd: gårdsstödet, förgröningsstödet, nötkreatursstödet och stödet till unga jordbrukare.

Jordbruksverket är, till skillnad från EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan, ingen förespråkare av att sänka direktstöden till de större mottagarna.

– Vi varnar för att strukturomvandlingen bromsas upp, något som sannolikt också påverkar konkurrensen negativt, säger Harald Svensson.

Vid de diskussioner om ett takbelopp som hittills förts mellan jordbruksministrarna i Bryssel, har Sveriges linje också varit att säga nej till ett takbelopp. Det är oklart om Sverige i det nya Cap kan gå sin egen våg och strunta i att införa begränsningar av de högre stöden.