Svenskar mer positiva till bönder

Nästan en av tre svenskar har en mer positiv inställning till lantbruk i Sverige efter sommaren med dess extrema värme och torka.

LRF:s ordförande Palle Borgström anser att Land Lantbruks Sifoundersökning bekräftar att det bland allmänheten finns stort stöd för svenska bönder.
LRF:s ordförande Palle Borgström anser att Land Lantbruks Sifoundersökning bekräftar att det bland allmänheten finns stort stöd för svenska bönder. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Kantar Sifo har på uppdrag från Land Lantbruk i början av september ställt ett antal frågor till allmänheten om synen på svenskt lantbruk och svenska matvaror.

En fråga handlar om mediebilden: ”Upplever du att svenskt lantbruk framställs positivt eller negativt i media?”

Totalt svarar omkring hälften, 47 procent, övervägande positivt medan 25 procent svarar övervägande negativt. 18 procent svarar tveksam, vet ej och 10 procent att de inte har sett, hört eller läst något om svenskt lantbruk.

27 procent mer positiva

Nästa fråga löd: ”Är du mer positivt eller negativt inställd till svenskt lantbruk efter sommaren?”

Två av tre, 66 procent, svarar att de varken är mer positivt eller mer negativt inställda medan 27 procent svarar mer positivt. 4 procent uppger att de är mer negativt inställda och en lika stor andel svarar tveksam, vet ej.

– Undersökningen bekräftar det vi har känt hela sommaren att vi har ett väldigt stort stöd hos allmänheten, säger LRF:s riksförbundsordförande, Palle Borgström, till Land Lantbruk.

– Normalt sett tar förändringar av värderingar lång tid, men här ser vi en ganska markant förändring i det att en tredjedel säger att de är mer positivt inställda till lantbruket efter sommaren.

Förståelse för bönderna

Palle Borgström framhåller att det svenska lantbruket redan från början har ett stort förtroende i samhället. Med sommarens omfattande medieuppmärksamhet förstod många människor lantbrukarnas utsatta läge och det har skapat sympati, bedömer han.

LRF:s ordförande Palle Borgström anser att Land Lantbruks Sifoundersökning bekräftar att det bland allmänheten finns stort stöd för svenska bönder.
LRF:s ordförande Palle Borgström anser att Land Lantbruks Sifoundersökning bekräftar att det bland allmänheten finns stort stöd för svenska bönder. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Palle Borgström känner inga farhågor för att stödet för svenska bönder ska minska när minnet av sommaren bleknar och väderförhållandena normaliseras.

– Den här undersökningen gjordes efter att det började regna. Svaren visar att frågan inte har försvunnit ur människors medvetanden och medias fokus även om den akuta torkan är förbi.

Geografiska skillnader

Generellt skiljer det lite mellan män och kvinnor i svaren. Geografiskt är bilden dock inte riktigt lika samstämmig. I Malmöområdet anser 63 procent att svenskt lantbruk framställs övervägande positivt i media. I norra Sverige och östra Mellansverige är andelen som svarar samma sak 43 procent.

I frågan om inställningen till lantbruket efter sommaren är förhållandet delvis omvänt. I norra Sverige svarar 32 procent att de är mer positivt inställda. I Malmöområdet är den andelen 22 procent.

Fotnot: Undersökningen genomfördes i form av webbintervjuer med 1 032 personer under perioden 2-5 september.