Svenskt kött kan växa – med rätt förutsättningar

Krisen i svensk mjölkproduktion handlar om mer än försämrade möjligheter för konsumenterna att få svensk mjölk i framtiden.

Den riskerar även att minska konsumenternas möjligheter att köpa svenskt nötkött eftersom cirka 60 procent av svenskt nötkött har sitt ursprung i svensk mjölkproduktion. Det är därför viktigt att regeringen snabbt genomför de krisåtgärder som LRF föreslagit för att mildra effekterna av den prispress som bland annat Rysslands handelsbojkott skapat.

I Sverige har vi bra förutsättningar för en kraftigt ökad nötköttsproduktion. Vi har duktiga företagare och en produktion med god djuromsorg med låg antibiotikaanvändning. De betande nötkreaturen bidrar till den biologiska mångfalden. Tyvärr minskar svensk nötköttsproduktion samtidigt som vi ser att efterfrågan på svenskt nötkött ökar. LRF och branschen arbetar aktivt med att kommunicera mervärden och en tydlig ursprungsmärkning via Svenskt kött-märket. Märkningen ger konsumenterna möjlighet att göra ett aktivt val i butiken. Under 2014 har importen av nötkött minskat med cirka 1 procent och prisnivån till uppfödarna har ökat något under andra halvåret 2014 som en effekt av detta.

LRF Kött arbetar med påverkansarbete och satsningar för att stödja de företagare som vill utveckla sin produktion. Ett exempel är satsningen på utbildningsträffar och bildandet av producentringar i samarbete med Sveriges Nötköttsproducenter och McDonalds. LRF Kött kommer även under 2015 att medfinansiera Svenskt kött AB för att kommunicera fördelarna med svenskt kött och ökad ursprungsmärkning. LRF Kött arbetar även nu tillsammans med branschen för att utarbeta en handlingsplan för svenskt nötkött på samma sätt som gjordes för svenskt griskött förra året.

Men det krävs också att alla andra i värdekedjan arbetar för att skapa förutsättningar för tillväxt. LRF Kött vill därför:

Att regeringens konkurrenskraftsutredning leder till konkreta åtgärder som stärker konkurrenskraften.

Att en nationell livsmedelsstrategi får tydliga tillväxtmål och åtgärder, som innebär att vi tar tillvara de goda förutsättningar vi har i Sverige för att öka nötköttsproduktionen.

Att regeringen och Jordbruksverket snabbt fastställer de regler som ska gälla i den svenska tillämpningen av EUs nya jordbrukspolitik.

Att offentlig upphandling ställer minst samma krav på djurskydd och miljöhänsyn som svenska regler.

Att slakterier och handeln aktivt marknadsför de mervärden som finns i svenskt nötkött. Prisnivåerna till nötköttsföretagare i flera andra EU-länder har stigit de senaste månaderna och det är viktigt att marknadspriserna fortsätter höjas minst i samma takt även på svenskt kött.

Rätt agerat från politiker, myndigheter, slakterier och handel har svensk nötköttsproduktion alla möjligheter att växa rejält och därmed möta konsumenternas efterfrågan på svenskt kött. 

undefined

undefined