”Trafikverket ska skydda förstklassig åkermark – inte bebygga den”

Det är hög tid att regeringen visar att den menar allvar med livsmedelsstrategin och låter den genomsyra alla myndigheter. Trafikverket måste skydda förstklassig åkermark i stället för att bebygga den.

Magnus Oscarsson (KD) anser at det är hög tid för regeringen att låta livsmedelsstrategin genomsyra alla myndigheter.
Magnus Oscarsson (KD) anser at det är hög tid för regeringen att låta livsmedelsstrategin genomsyra alla myndigheter. FOTO: ÅKE KARLSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Att använda sig av jordbruksmark för bebyggelse eller asfaltering innebär att bördig åkermark försvinner och inte kan återskapas. Trafikleder som ringlar fram över jordbruksbygderna tar en del av vår potential för viktig livsmedelsproduktion.

I Miljöbalken föreskrivs att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”. Denna bestämmelse får ofta stryka på foten när vägar eller andra projekt ska byggas.

Trots rapporter om bristande livsmedelssäkerhet, samt tillkomsten av den nationella livsmedelsstrategin, fortsätter Trafikverket att planera motorleder över jordbruksmark. Ett exempel är omledningen av E22 genom Blekinge, där 8 km ritas in över den bästa åkermarken (klass 10) i hela regionen.

Trots att det endast inneburit en förlängning med cirka 0,5 km om man i stället bygger vägen över skogsmark och lågproducerande mark. I detta fall baserar sig planerna på en gammal förstudie från 2007. Synpunkter från berörda markägare har inte beaktats över huvud taget.

Trafikverket tycks inte heller ha tagit intryck av att det under de senaste åren har det avkunnats prejudicerande domar som stärker skyddet av jordbruksmarken.

Inte heller låter man besluten påverkas av den Europeiska landskapskonventionen, som anger att högproduktiv åkermark inte ska bebyggas, samt att närboendes och allmänhetens ställningstaganden ska tas på allvar likväl som tjänstemän och experter.

Redan 2017 tog jag i en interpellation upp frågan med infrastrukturminister Thomas Eneroth, men utan resultat. Jag har nu tagit upp frågan igen genom en skriftlig fråga till samme minister.

Vart tog regeringens fina ord om livmedelsstrategin vägen, är det bara fina ord men i praktiken så betyder det inget. Om regeringen verkligen menar allvar så måste livsmedelsstrategin genomsyra alla myndigheter. Det är nu hög tid att sittande regeringen tar ansvar för att även Trafikverket ska leva upp till livsmedelsstrategin och skydda förstklassig åkermark.

Magnus Oscarsson (KD),

Riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson

LÄS MER: Osäker framtid för svenskt jordbruksmark