Vägrade öppna lucka för att rädda rödlistad mussla

Länsstyrelsen avstod chansen att med hjälp av en dammlucka rädda fiskar och flodpärlmusslor undan sommarens torka. I stället stod Skagersholmsån kruttorr i flera veckor.

Gustaf Beck-Friis, Finnerödja, har stora delar av Skagersholmsån på sina marker. Trots hans påstötningar underlät Länsstyrelsen Örebro under flera veckor mitt under den rekordvarma sommaren att släppa på vatten från Åbydammen, vilket fick till följd att fåran torrlades.
Gustaf Beck-Friis, Finnerödja, har stora delar av Skagersholmsån på sina marker. Trots hans påstötningar underlät Länsstyrelsen Örebro under flera veckor mitt under den rekordvarma sommaren att släppa på vatten från Åbydammen, vilket fick till följd att fåran torrlades. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Efter att ån blivit torrlagd hörde markägaren Gustaf Beck-Friis av sig till Länsstyrelsen Örebro den 15 juli. Han kände till projektet "Värna Skagersholmsån" och antog att hans larm skulle sätta fart på tappningen från Åbydammen några kilometer uppströms.

”Oerhört frustrerad”

Trots detta hände ingenting från de ansvarigas sida. Under tiden kunde Gustaf Beck-Friis bevittna hur hägrar kalasade på de fiskar som fortfarande levde i någon av de kvarvarande vattenpölarna.

– Jag blev oerhört frustrerad. I slutet av juli ringde jag och sa att de måste öppna dammluckan. Länsstyrelsens svar var att de ville avvakta i ytterligare 14 dagar, berättar Gustaf Beck-Friis.

Borrade hål

Efter ytterligare påstötningar kom vattenvårdshandläggaren Daniel Bergdahl på besök den 31 juli och länsstyrelsen kontaktade då Laxå kommun. Inte för att öppna luckan utan bara för att få hjälp med att borra upp två hål på 25 millimeter vardera vilket dock inte räckte för att sätta fart på flödet.

Vid Åbydammens utlopp gick Länsstyrelsen Örebro med på att låta kommunen borra några hål för att inte torka ut Skagersholmsån. Åtgärden räckte dock inte utan det krävdes öppning av dammluckan innan flödet kom i gång.
Vid Åbydammens utlopp gick Länsstyrelsen Örebro med på att låta kommunen borra några hål för att inte torka ut Skagersholmsån. Åtgärden räckte dock inte utan det krävdes öppning av dammluckan innan flödet kom i gång. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Ytterligare fyra–fem hål borrades dagen efter. Länsstyrelsen påstod samtidigt att det inte gick att få upp luckan.

– Då bad jag dem att ta dit en grävmaskin. Det visade sig sedan att det enligt entreprenören hade räckt med en domkraft, berättar Gustaf Beck-Friis.

Kom igång

En av de tre luckorna öppnades kvällen den 2 augusti med cirka 30 centimeter. Samma dag togs några stenar bort i ett av biflödena på ett ställe där länsstyrelsen tidigare rivit ut en dammlucka.

– Det första de gjorde dagen efter var att stänga luckan igen och då var det fortfarande kruttorrt hos mig. Då förmådde jag dem att öppna igen och nästa morgon var flödet i gång, säger Gustaf Beck-Friis.

Händelserna engagerade

Något senare kom regnet och sedan dess har åtminstone Skagersholmsån tämligen normala vattenmängder igen.

Sommarens händelser har engagerat Gustaf Beck-Friis i hans egenskap av markägare och naturvän. Han har funderat mycket på länsstyrelsens bemötande och varför man inte med hjälp av dammen tog chansen att hålla vatten i ån.

Större delen av juli och några dagar in i augusti var den del av Skagersholmsån som rinner på Gustaf Beck-Friis marker helt uttorkad.
Större delen av juli och några dagar in i augusti var den del av Skagersholmsån som rinner på Gustaf Beck-Friis marker helt uttorkad. FOTO: PRIVAT

– Jag har landat i slutsatsen att om de hade öppnat luckan i ett tidigt skede så hade det blivit en bonus för de dammar som de är så måna om att riva ut, menar Gustaf Beck-Fries.

"Vet var musslorna sitter"

Men enligt Daniel Bergdahl på länsstyrelsen dröjde åtgärderna i Skagersholmsån därför att man prioriterade andra vattenförekomster.

– Vi inventerar vart sjätte år och vet ganska exakt var musslorna sitter och i dessa lugnflytande miljöer fanns det vatten hela tiden. Jag kan garantera att skalen som hittats i år inte var nydöda musslor, säger Daniel Bergdahl.

Enligt länsstyrelsen vidtogs åtgärder för att "bevara flodpärlmusslan och fisk i ån"
Enligt länsstyrelsen vidtogs åtgärder för att "bevara flodpärlmusslan och fisk i ån" FOTO: GÖRAN BERGLUND

Sveaskog inga synpunkter

Länsstyrelsen har hänvisat till juridiska problem med tanke på att Åbydammen ägs av Sveaskog. När Gustaf Beck-Friis kollade upp detta med ansvarig på Sveaskog visade det sig att denne inte hade några som helst synpunkter på om dammen användes för reglering.

Argumentet att det hade tagits vatten ur dammen för att släcka en skogsbrand anser han också vara ihåligt eftersom släckningsinsatsen inte hade påverkat vattennivån nämnvärt, något som Gustaf Beck-Friis har bildbevis på.

Träffat landshövding

Han har träffat landshövding Maria Larsson och enhetschefen Peder Eriksson för att diskutera det inträffade men utan att bli så mycket klokare.

– Jag kan inte värja mig mot tanken att agerandet av länsstyrelsens vattenvårdshandläggare står i strid mot länsstyrelsen egna intentioner att värna Skagersholmsån med dess öringar och rödlistade flodpärlmusslor, säger Gustaf Beck-Friis.

FAKTA: Projektet ska värna Skagersholmsån

Projektet "Värna Skagersholmsån" startade våren 2012 av Laxå kommun och Länsstyrelsen Örebro i samarbete med bland andra Sveaskog. Ån är utpekad som nationellt värdefull, främst på grund av förekomsten av flodpärlmussla.

"Flodpärlmusslan är en rödlistad art som kräver en relativt opåverkad vattenmiljö", står det att läsa i projektets folder.

När Land Lantbruk i mitten av september kontaktar ansvarig kontaktperson, Lars Viitanen på kommunens miljöförvaltning, känner han över huvud taget inte till att Skagersholm var torrlagd under sommaren.

Om man har möjlighet att hålla vatten men underlåter att göra det – framstår inte det som ytterst kontraproduktivt?