”Väldigt bra att vi fått rätt”

En segdragen tvist är på väg mot ett slut. Mark- och miljööverdomstolen förbjuder Trollhättans kommun att täcka över Torpa deponi.

Rune och Erika Karlsson bor i Torpa, på en gård strax söder om Trollhättan som varit i familjens ägo sedan 1940-talet. Kommunens soptipp fanns redan då inom gårdens marker. Deponin användes till 1974. Vad soptippen innehåller är oklart, enligt miljönämnden finns avfall från hushåll, industrier och byggen i marken.

Lakvatten

Analyser har visat att lakvattnet som ibland svämmar över utanför tippen innehåller låga halter av arsenik, kadmium, kvicksilver och kobolt. Mängden avfall har uppskattats till 11 000 kubikmeter på ett område som är cirka 0,5 hektar stort och omgärdas av gårdens marker.

– Vi vill ha bort denna läckande deponi. Jag har själv sett hur tunnor med dödskallemärkning grävts ned här på 1960-talet, säger Rune Karlsson.

Sjuk boskap

Rök, dålig lukt vid vissa väderförhållanden och sjuk boskap var några problem som lantbruksfamiljen Karlsson fick utstå när soptippen var i drift. Korna magrade och kastade kalvar i förtid. Kommunen ersatte familjen för djur som betat vid soptippen och som dömts ut när de slaktats. På 1970-talet täcktes deponin och ett lakvattenavlopp ut i Göta älv anlades på 1980-talet. Älven är råvattentäkt för Lilla Edet, Kungälv och Göteborg. Risken för skred vid älven är påtaglig och skulle kunna förorena dricksvatten som motsvarar 75 procent av Göteborgsregionens vattenförsörjning.

Överklagade sluttäckning

För att stoppa läckage beslutade Trollhättans kommun för några år sedan att en sluttäckning av soptippen skulle göras och lakvattensystemet skulle förbättras. Paret Karlsson har överklagat och föreslagit att avfallet ska forslas bort. En åtgärd som kommunen förkastat för att det blir för dyrt. En täckning beräknades kosta cirka 2,5 miljoner kronor 2009, medan en bortgrävning skulle kosta cirka 11 miljoner kronor. Miljönämnden har förklarat att den befintliga täckningen och avrinningen är bristfällig och att deponin är en miljöfara.

Rättsliga instanser

Ärendet har vandrat genom flera rättsliga instanser under många år. Nu har Mark- och miljööverdomstolen stoppat kommunens planer att sluttäcka deponin. Domstolen påpekar att de analyser av skredrisken i området som kommunen hänvisar till är otillräckliga. Men domen innebär inte att Trollhättans kommun måste gräva bort avfallet.

Christian Karlsson är markstrateg vid kontoret för tillväxt och utveckling i Trollhättans kommun.

Högsta instans

– Nu har ärendet avgjorts i högsta instans och enligt domen är stabilitetsfrågan inte tillräckligt utredd. Vi är medvetna om att området runt älven är riskfyllt. Nu måste vi ta ställning till hur vi ska göra, men vi kan nog inte ge några svar förrän i slutet av sommaren. Underlaget för en utgrävning är inte heller tillräckligt enligt domen, så det är tveksamt om det är aktuellt. Fler utredningar skulle kunna göras men det är inget vi har hunnit ta ställning till än, säger han till tidningen TT-ELA.

Paret Karlssons juridiska ombud Anders Lundmark kommenterar domen i ett mejl.

– Detta innebär att kommunen måste vidta åtgärder som inte är förbjudna, alltså inte täcka deponin och inte ha kvar den som den är. Det torde i ljuset endast återstå för kommunen att i slutändan gräva bort de deponerade massorna.

Nöjda med domen

Paret Karlsson är nöjda med domen.

– Det känns väldigt bra att vi fått rätt i högsta instans efter alla år. Om man upplever att något är fel och vågar argumentera för sin sak, är det glädjande att till slut bli hörd. Vi hoppas att Trollhättans kommun sanerar och återställer området till naturmark, säger Rune Karlsson.