Var är miljörörelsen när åkermarken är hotad?

I Sverige är åtta procent av landytan jordbruksmark och nästan 70 procent skog. Men åkermarken tycks miljörörelsen inte alls vara lika mån om att skydda.

Åkermark motsvarande en mindre gård förstörs när Trelleborg låter Kriminalvården bygga ett fängelse på platsen.
Åkermark motsvarande en mindre gård förstörs när Trelleborg låter Kriminalvården bygga ett fängelse på platsen.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Åkermark motsvarande en mindre gård är på väg att förstöras utanför Trelleborg. Kommunen och Kriminalvården har undertecknat ett samverkansavtal om att Sveriges näst största fängelse ska byggas på så kallad klass 10-mark, det vill säga den bördigaste och bästa odlingsjord som finns i Sverige.

Enligt Miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark bara användas för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om det inte finnas någon annan mark att exploatera. En majoritet av kommunpolitikerna i Trelleborg anser att det är fallet där.

Svenska fängelser är överfyllda. Kriminalvården beräknar att det behövs 3 400 nya platser i fängelser och häkten de närmaste fem till sju åren. Samtidigt gör klimatförändringar och en ökande befolkning att behovet av odlingsmark ökar. I Sverige har riksdagen dessutom beslutat om en nationell livsmedelsstrategi vars mål är att öka den inhemska livsmedelsproduktionen. Här står alltså samhällsintressena emot varandra.

Kommunalpolitikerna för fram att fängelset skapar arbetstillfällen, men ska också "sätta Trelleborg på kartan". Förespråkarna för bygget anklagar kritikerna för att vara rädda för att fängelset medför ökad kriminalitet i området. "Gärna ett fängelse, men inte i min närhet."

Det kan nog finnas en del sanning i det, men det är absolut inte hela sanningen. Många oroar sig också för hur kommun efter kommun anser att byggen och anläggningar är så samhällsviktiga att de offrar odlingsvärd mark. I Blekinge byggs nya E22:an på åkermark och i stora delar av södra Sverige projekteras det för att den nya höghastighetsjärnvägen ska ta jordbruksmark i anspråk. För att bara ta några exempel.

Varje år asfalteras och bebyggs 600 hektar odlingsmark i Sverige. Skåne är ett av de län där mest åkermark exploateras, men överallt i landet lever det stadsnära jordbruket farligt.

I Sverige är åtta procent av landytan jordbruksmark. 80 procent av jordbruksmarken är odlingsbar mark. Samtidigt täcks nästan 70 procent av landet av skog, något som miljörörelsen just nu högljutt slåss för att bevara. Men var är miljörörelsen när åkermarken hotas?

LÄS MER: Bygg inte fängelset på åkermark

LÄS MER: Trelleborgs kommun bygger fängelse på jordbruksmark