Vattenvård får mer pengar än kulturvård

Enbart anslaget för vattenvårds­åtgärder är högre än Riksantikvarieämbetets samlade anslag för kulturmiljövård i Örebro län.

FOTO: GÖRAN HARTMAN

Situationen är långt ifrån unik för Örebro län och illustrerar hur mycket mer staten satsar på miljövård än kulturmiljövård.

Anslagen från Havs- och vattenmyndigheten för 2018 uppgår till 13,0 miljoner kronor och ska i första hand fokusera på miljökvalitetsnormer för dammar och vattenkraft.

Liten del

Detta är enbart en liten del av länsstyrelsens totala anslag för miljövård varav merparten kommer från Naturvårdsverket. Enbart anslagen till åtgärder för och skydd av värdefull natur uppgår 2018 för Örebro län till nästan 45 miljoner kronor.

"Lika höga krav"

Mot detta ska ställas anslaget från Riksantikvarieämbetet till kulturmiljövård i Örebro län som uppgår till 11,2 miljoner kronor. Av detta avsåg 1,25 miljoner kronor extraordinära åtgärder för fyra dammar och stöd­murar.

Peder Eriksson, chef för vatten- och miljövårdsenheten länsstyrelsen Örebro.
Peder Eriksson, chef för vatten- och miljövårdsenheten länsstyrelsen Örebro. FOTO: GÖRAN BERGLUND

– När det gäller tillstånd för vattenverksamhet är det inte länsstyrelsens skyldighet att utreda de enskilda fallen vare sig vad beträffar natur- eller kulturmiljö. Det ansvaret faller på verksamhetsutövaren och kraven är lika höga på kulturmiljöutredningen, säger Peder Eriksson, chef för vatten- och miljövårdsenheten.

Klassas som fornlämning