Test: Vilken typ av skogsägare är du?

Land Skogsbruk har utifrån Norras skogsägarstrategier: ”Totalekonomi”, ”Fastighetsvärde”, ”Kassaflöde”, ”Naturvård” och ”Mångbruk” plockat ut fem fiktiva skogsägarprofiler som äger mer än 100 hektar skog och de har hittat olika strategier för sin skogsfastighet. Vilken strategi har du?

Maxade Martin.
Maxade Martin.

1. Maxade Martin – väljer strategin: Totalekonomi

Strategin inriktar sig på att ge hög total ekonomisk avkastning från skogsfastigheten genom både intäkter från skogsbruket och skogsfastighetens värdeförändring. Båda krävs för högst totalekonomi. 5 procent av skogsfastighetens areal av frivilliga avsättningar (NO/NS-bestånd) lämnas till fri utveckling eller sköts hyggesfritt.

Förvaltare Frida.
Förvaltare Frida.

2. Förvaltare Frida – väljer strategin Fastighetsvärde

Genom att slutavverka senare, alltså med förlängd omloppstid, ökar fastighetens värde. Genom att gödsla ökas tillväxten ytterligare. I den här strategin tas hänsyn till risken för skador i äldre skog; exempelvis storm och röta. 5 procent av skogsfastighetens areal av frivilliga avsättningar (NO/NS-bestånd) lämnas till fri utveckling eller sköts hyggesfritt.

Intensiva Inge.
Intensiva Inge.

3. Intensiva Inge – väljer strategin: Kassaflöde

Att få stor nettointäkt från skogen innebär att man slutavverkar så mycket som är möjligt under perioden. Fastigheten sköts för att maximera intäkten under en viss period oavsett om långsiktig ekonomisk avkastning minskar. Även här avsätts 5 procent av arealen och lämnas till fri utveckling eller sköts hyggesfritt.

Hyggesfria Hasse.
Hyggesfria Hasse.

4. Hyggesfria Hasse – väljer strategin: Naturvård

Målet är att skapa höga naturvärden, äldre skog och lövträd identifieras och lämnas för fri utveckling. Lämpliga marker sköts hyggesfritt medan övriga bestånd slutavverkas senare med längre omloppstid. Vid avverkning lämnas 15 procent naturhänsyn i varje bestånd. Lövträd gynnas vid röjning och gallring. Frivilliga avsättningar (NO/NS-bestånd) lämnas till fri utveckling eller sköts hyggesfritt.

Skogsvandrare Siri.
Skogsvandrare Siri.

5. Skogsvandrare Siri – väljer strategin: Mångbruk

Strategin att skapa höga rekreationsvärden innebär att identifiera bestånd med höga sociala värden och sköta dessa hyggesfritt. Den övriga skogen sköts enligt trakthyggesbruk, och enligt Totalekonomi-strategin. 5 procent av skogsfastighetens areal av frivilliga avsättningar (NO/NS-bestånd) lämnas till fri utveckling eller sköts hyggesfritt.