Bygg inte fängelset på åkermark

Kriminalvården ska arbeta för att Sveriges och de globala miljömålen ska uppfyllas. Det rimmar illa med att man nu vill bygga ett fängelse på åkermark, anser Fängelsefritt Trelleborg.

På prima åkermark öster om Trelleborg planeras bygget av ett nytt fängelse.
På prima åkermark öster om Trelleborg planeras bygget av ett nytt fängelse. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun har under det senaste året stressat genom ett beslut för etablering av en av Sveriges största kriminalvårdsanläggningar i idylliska östra Trelleborg. Föreningen ”Fängelsefritt Trelleborg” ifrågasätter varför man valt att planera för anläggningen på jordbruksmark.

Ur ett framtida mat- och energiperspektiv är det problematiskt att jordbruksmark bebyggs. Jordbruksmarken är en platsbunden naturresurs som har stor betydelse för landskapsbilden. I en 10-klassig skala för kvalité på jordbruksmark ligger det berörda området på 10+, en klassning endast ett fåtal procent av nationens samlade jordbruksareal har.

Under Miljöbalken 3 kap 4 § föreskrivs:

"Jord- och skogsbruksmark är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk."

Ovanstående betyder alltså att etablering på jordbruksmark inte får genomföras om det finns alternativ. Trelleborgs kommun hävdar att det inte finns alternativ och har genomfört en lokaliseringsutredning där hela tre alternativ har utretts. Två av dem ligger i princip på samma plats (i närhet till befintlig tomatodling på brukbar mark). Det tredje ligger inom ett område som omfattas av riksintresse kulturmiljö vilket i stort sett omöjliggör en etablering. Vi ifrågasätter starkt denna utredning då upplägget för lokaliseringsutredningen endast möjliggör etablering på den i förväg utvalda platsen.

Vad som inte heller nämnts från Trelleborgs kommuns, eller kriminalvårdens sida, är att det finns fler regionala alternativ. Exempelvis erbjuder Kristianstad kommun mark som ej är brukbar där byggnation kan påbörjas inom ett år. Här bör kriminalvården genomföra en regional lokaliseringsutredning, inte enbart ha ett kommunalt fokus, som uppfyller kraven i Miljöbalken.

Bevarandet av jordbruksmark är av nationellt intresse. Dels för att säkra livsmedelsproduktionen i ett föränderligt klimat, dels för att säkra livsmedelsproduktion vid eventuella framtida kriser. Denna mark kommer inte att gå att återskapa om den bebyggs.

En anläggning av denna storlek kommer att bli ett landmärke. Högsta tillåtna bygghöjd enligt detaljplanen anges till 22 meter, lägg där till murar, taggtråd samt belysningsstolpar. Detta är en anläggning som kommer att synas dygnet runt, året runt och ge en stor negativ påverkan på den skånska slättens landskapsbild. Marken har dessutom stora arkeologiska värden, närhet till rekreation samt ligger inom en kilometer från skola, förskola och stora bostadsområden.

Kriminalvården har enligt egen utsago åtagit sig att arbeta för att Sveriges miljömål och de globala miljömålen ska uppfyllas. En etablering på föreslaget område i Trelleborgs kommun rimmar illa med denna ambition.

Fängelsefritt Trelleborg, genom Ingemar Clemetson, Therese Eklund, Mari Flink, Emelie Lindsjö, Johan Nordahl, Stefan Lindgren, Magnus Andersson och Cecilia Andersson

LÄS MER: Sverige behöver lantbruket för att överleva

LÄS MER: Bruka jorden i stället för att asfaltera den

LÄS MER: ”Mat växer inte på asfalterad mark”