En stark ekomarknad främjar hela lantbruket

Hela det svenska lantbruket vinner på att den ekologiska konsumtionen och produktionen främjas. De samlade mervärdena som ekolantbruket drar in till svenskt lantbruk och svensk landsbygd fortsätter att växa, anser Ekologiska lantbrukarnas verksamhetsledare.

Ekologisk produktion har varit svenskt lantbruks tillväxtraket de senaste tio åren, skriver Sofia Sollén-Norrlin.
Ekologisk produktion har varit svenskt lantbruks tillväxtraket de senaste tio åren, skriver Sofia Sollén-Norrlin. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Ekologisk produktion har varit svenskt lantbruks tillväxtraket de senaste tio åren. När ekomarknaden växer skapas positiva effekter för hela det svenska lantbrukets ekonomi och konkurrenskraft.

Ett av de tydligaste måtten på vad den ekologiska marknaden bidrar med för svenskt lantbruk i termer av tillväxt, är LRFs uppföljning av produktionsvärdet för olika produktionsgrenar i svenskt lantbruk. Jämfört basperioden i LRFs rapporter (ett genomsnitt för åren 2010 till 2014) har det inflationsrensade produktionsvärdet för ekologiskt ökat med 63 procent. Ingen enskild produktionsgren inom svenskt lantbruk är i närheten av att ha vuxit lika snabbt. Enbart merbetalningen till de ekologiska gårdarna från marknaden är närmare två miljarder kronor om året och har i absoluta tal vuxit med 800 miljoner kronor sedan LRF började mäta. Detta trots att vi just nu befinner oss i något av en lågkonjunktur för svensk ekoproduktion.

Ekomarknadens positiva utveckling bidrar till att mer pengar stannar i lantbruket och mindre går till importerade insatsmedel. Krasst uttryckt kan vi säga att ju mer produktion vi kan flytta från svensk konventionell produktion till svensk ekologisk produktion, givet att det finns en avsättning med en rejäl merbetalning, desto bättre är det - även för konventionella lantbrukare. Ett minskat utbud av svensk konventionell mat är bättre för prisbilden på konventionell råvara än omvänt. Det finns därför anledning för hela den svenska lantbruksbranschen att tydligare sluta upp bakom det ekologiska lantbruket och till exempel inom livsmedelsstrategins satsningar samlat arbeta för en växande ekomarknad.

Om vi betraktar den ekologiska produktionen i världsmarknadsperspektiv så har vi naturgivna fördelar jämfört med många andra länder. Just nu befinner vi oss på en platå där försäljningen av svenskproducerade ekologiska livsmedel står stilla eller minskar något. Utvecklingen ser olika ut för olika produktionsgrenar, under coronaåret 2020 ökade till exempel värdet och sålda volymer svensk ekologisk spannmål, kött och ägg, medan ekomjölken backade. Den här utvecklingen finns att följa kvartalsvis i Ekologiska lantbrukarnas rapporter “Svenskt ekoindex”. I vår omvärld fortsätter efterfrågan att växa, även för kött och mejeriprodukter. Ekomarknaden har även stark uppbackning politiskt inom EU och flertalet satsningar görs för att öka andelen ekomat i handel och offentliga kök.

För oss i Ekologiska lantbrukarna är det viktigt att vi inte producerar mer ekologiska råvaror än det går att sälja med tillräckligt hög merbetalning. Vi förordar inte en blind ökning av den svenska ekoarealen eller av antalet omställda djur och vi följer och diskuterar marknadsbalanserna noga. Däremot efterlyser vi en betydligt större medvetenhet om vad den ekologiska produktionen tillför - och har potential att tillföra - svenskt lantbruk som helhet. Vi har alla att vinna på att främja den ekologiska konsumtionen och produktionen, så att de samlade mervärdena som ekolantbruket drar in till svenskt lantbruk och svensk landsbygd fortsätter att växa. Om det kunde bli två miljarder så kan det också bli tre och kanske fyra. Om vi hjälps åt.

Sofia Sollén-Norrlin,

verksamhetsledare Ekologiska lantbrukarna

LÄS MER: Ekolantbrukarna tror på ökad export

LÄS MER: Utspel om mer ekologiskt från nye jordbrukskommissionär