Falskt om landsbygdspolitiken

Centerpartiet är det parti som mest värnar om landsbygden och kommer alltid kämpa för ett effektivt miljöarbete, skriver två centerpartister i en slutreplik till VA-i-Tiden.

Centerpartiet har kämpat mest av alla partier för att skydda de småskaliga kraftverken.
Centerpartiet har kämpat mest av alla partier för att skydda de småskaliga kraftverken. FOTO: STEFAN HOLM

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Föreningen VA-i-Tiden och ett par ytterligare debattörer uttrycker i en replik sin ilska över Centerpartiets landsbygdspolitik. De ifrågasätter varför vi drivit på för en aktiv jordbrukspolitik när svenskt lantbruk står inför flerdubbla kostnadskriser. Att debattörerna väljer att frångå sanningen i en så viktig fråga och istället ägnar sig åt att sprida falska påståenden är dock djupt beklagligt. Vi kan lugna dem med att krisstöd och ett aktivt arbete för ökad lönsamhet inte står i motsats till varandra, snarare tvärtom. Centerpartiet är det parti som har den mest heltäckande och konkreta politiken för en levande landsbygd.

Det är en sak att inte dela uppfattning om en fråga, men det är en annan sak att uttrycka rena sakfel. Dessvärre gör sig debattörerna skyldiga till ett antal felaktigheter i sin replik. De insinuerar inledningsvis att vi skulle vara bidragande till att vilja riva ut den småskaliga vattenkraften på landsbygden. Hade de följt debatten hade de vetat att det är Centerpartiet som kämpat mest av alla partier för att skydda de småskaliga kraftverken, både i riksdagen och i den breda energiöverenskommelsen. Däremot håller vi med om att vinsterna från naturresurser ska stanna i bygderna där de produceras, varför vi bland annat föreslagit regionaliserade skattebaser från exempelvis vindkraftsparker.

Debattörerna lyfter sedan frågan om slamspridning på svenska åkrar. Låt oss till en början konstatera att det inte är Centerpartiet som utformat den lagstiftningen men också att det inte bidrar till förhöjda PFAS-värden i svensk mjölk då slam inte har spridits på mjölkgårdar sedan 1990-talet. PFAS är ett omfattande miljöproblem men det löses i första hand genom att fasa ut det från så många konsumentprodukter det bara går och sätta skarpa gränsvärden på nivåerna i dricksvatten.

Den offentliga utredningen Hållbar slamhantering (SOU 2020: 3) konstaterade att evidens för ett totalförbud mot slamspridning saknas då forskningen inte kunnat belägga att slamgödslade grödor påverkar hälsan eller jordbrukets ekosystem på ett negativt sätt. Möjligheten att sprida Revaq-certifierat slam, i kombination med andra miljöinnovationer för att återföra fosfor och kväve, är viktig både för att enskilda lantbrukare ska få tillgång till gödning och för att sluta kretslopp av mull- och näringsämnen. I dessa tider tjänar det också syftet att minska vårt importberoende från bland annat Ryssland. Debattörerna anför att sorterande VA-system är att föredra men det ska hållas i åtanke att det främst är en fråga vid nyexploatering och nya bostadsområden – i redan befintlig bebyggelse är det en praktisk omöjlighet.

Slutligen menar debattörerna att Centerpartiet skulle ha ”röstat för att stödja de kommunala reningsverkens monopol på avlopp”. Detta är en direkt felaktighet. Till att börja med så innebär propositionen Vägar till hållbara vattentjänster (Prop. 2021/22: 208) en ökad flexibilitet för enskilda fastighetsägare jämfört med tidigare rådande ordning. Därtill så såg Centerpartiet till att det blev en riksdagsmajoritet för att mindre gemensamhetsanläggningar inte ska bli föremål för dyra kommunala kontroller samt ett tillkännagivande om att enskilda avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav inte ska kunna tvångsanslutas. Vi lade också förslag om att markretentionen ska beaktas vid prövningen av enskilda avlopp.

Ovan är frågor som vi vet sedan länge är viktiga för landets fastighetsägare, inte minst på landsbygden, och även för VA-i-Tiden. Därför vill vi uttrycka en viss förvåning över ilskan och den skarpa tonen i deras replik – och det vi faktiskt uppfattar som rena sakfel. Centerpartiet är det parti som värnar landsbygdens villkor och förutsättningar mest och kommer alltid kämpa för ett effektivt miljöarbete och rimliga, fungerande regelverk för den enskilde markägaren.

Centerpartiet är det parti som värnar landsbygdens villkor och förutsättningar mest och kommer alltid kämpa för ett effektivt miljöarbete och rimliga, fungerande regelverk för den enskilde markägaren.

Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson (C)

Ola Johansson, riksdagsledamot, civilutskottet (C)

LÄS MER: "Dags att förbjuda slamspridning"

LÄS MER: Samverkan mellan jordbruk och avlopp minskar klimatutsläpp och ökar självförsörjning