För lite löv i ungskogen

I mer än hälften av landets 144 älgförvaltningsområden finns för lite rönn, asp, sälg och ek i ungskogen. Det visar den första uppföljning som Skogsstyrelsen gjort av de nya mål som tagits fram i älgförvaltningen.

Björk är inte älgens favoritföda. Det är däremot rönn, asp, sälg och ek som det finns alldeles för lite av i skogen.
Björk är inte älgens favoritföda. Det är däremot rönn, asp, sälg och ek som det finns alldeles för lite av i skogen. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

– Det här är den första uppföljning som gjorts efter de nya målen och den visar tydligt att det krävs kraftfulla åtgärder. De här trädslagen behöver öka i skogslandskapet, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Södras kraftansträngning ska minska betesskadorna

Viktiga för mångfalden

Rönn, asp, sälg och ek är viktiga för mångfalden i skogen. De gynnar samtidigt älgar och andra hjortdjur som behöver detta foder för att vara livskraftiga. Finns det tillräckligt mycket av de här lövarterna i landskapet minskar också älgars och andra hjortdjurs bete på unga tallar.

Skogsstyrelsens första uppföljning visar att målet för rönn, asp, sälg och ek bara nås i 56 av landets 144 älgförvaltningsområden. Det innebär att över 60 procent av områdena missar målet.

Delat ansvar

– Jägarna har ett ansvar att reglera viltet så att hjortdjuren inte blir för många. Samtidigt har skogsbruket ett ansvar att både bereda plats och att lämna tillräckligt många av dessa lövträd vid röjning och gallring. Gemensamt fokus och gemensamma krafter behövs för att nå målet, säger Christer Kalén.

FAKTA: Nya mål för älgförvaltningen

– Högst fem procent av ungtallen får skadas årligen av viltbete. I områden med lägre tillväxttakt är måltalet satt till två procent.

– Gran ska inte planteras på magra tallmarker. På marker som passar både för tall och gran ska minst en fjärdedel föryngras med tall.

– Trädslagen rönn, asp, sälg och ek (Rase), som ofta betas av viltet och är viktiga för mångfalden, finns också med i de preciserade målen. I ungskogen ska Rase finnas i tillräckligt antal så att det långsiktiga målet tio stammar per hektar i den äldre skogen kan nås.

De nya målen ska i fortsättningen följas upp årligen av Naturvårdsverket med start 2019.

LÄS MER: Viltskadorna ska minskas med nya mål