Förbränning av slammet ökar dioxinutsläppen

Det finns anledning att vara orolig för PCB och dioxiner i livsmedel, men det har inget med slamspridning att göra, skriver Kersti Linderholm.

De tre största källorna av dioxin till luft är industri, el- och fjärrvärme samt förbränning.
De tre största källorna av dioxin till luft är industri, el- och fjärrvärme samt förbränning. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Ja, det finns anledning att dela Lars Hylanders oro för PCB och dioxiner i livsmedel i en debattartikel i Land Lantbruk. Men för att kunna bemästra ett problem så är det viktigt med rätt åtgärder. PCB och dioxiner i livsmedel har inget med slamspridning att göra utan beror på gamla "industrisynder" och luftnedfall.

PCB är en kemikalie som användes bland annat i transformatorer och byggmaterial. Det kan nämnas att svenska ASEA (numera ABB) valde att inte använda PCB i sina transformatorer. Trots förbud mot PCB sedan 1995 kommer det finnas kvar i miljön länge eftersom det bryts ner långsamt. Dioxiner bildas framförallt vid förbränningsprocesser.

Enligt Naturvårdsverkets statistik är de tre största källorna av dioxin till luft; industri, el- och fjärrvärme samt förbränning.

Dioxin som luftförorening faller på marken där livsmedel och foder odlas, korna betar och de ekologiska hönsen pickar. Just ekologiska ägg har under lång tid haft betydligt högre halter av PCB och dioxiner än vanliga ägg. Det beror givetvis inte på att de äter slam utan att PCB och dioxiner tyvärr finns i vår miljö. Värst utsatt är fet fisk, vilket ofta är en ingrediens i ekohönsens foder.

Enligt Livsmedelsverket innehåller kött och mejeriprodukter mycket låga halter av dioxin och PCB, generellt långt under gränsvärdena. Det är dock lovvärt av Hylander att uppdra åt LRF att vidta kraftfulla åtgärder för att minska de redan låga halterna.

Det mest effektiva sättet att göra det är att använda kvalitetssäkrat slam som gödselmedel. Anledningarna är flera, men uppströmsarbetet är ett. I reningsverkens detektivjakt på samhällets föroreningar har det hänt att PCB-haltigt material har lokaliserats och hejdats från att komma in i kretsloppet.

Men den stora anledningen till att gödsling med slam minskar dioxinutsläppen är att all förbränning, även av slam, orsakar utsläpp av dioxiner. Utsläppen från förbränning av avfall har ökat de senaste åren i Sverige. Vi har byggt många förbränningsanläggningar, eller som branschorganisationen Svenskt Avfall skriver: ”Det råder ett överskott på förbränningskapacitet”.

För att få lönsamhet på förbränningsanläggningarna har Sverige senaste åren importerat stora mängder sopor. Enligt Naturvårdsverket har importen av avfall mer än fördubblats sedan 2009. En hantering som innebär ökade utsläpp av bland annat dioxin. Ett utsläpp som dessutom sker i Sverige.

Ägarna till förbränningsanläggningarna jublar när krav ställs på förbränning av slam. Men tyvärr ökar förbränning utsläppen av dioxiner, tungmetaller och framförallt växthusgaser. Dessutom förloras viktiga mullbildande ämnen och inte att förglömma så hamnar notan på oss användare av toaletten.

Kersti Linderholm

Agronomie doktor