Framgång för miljörörelsen i 40 procent av rättsfallen

När svenska miljöorganisationer väljer att driva ett ärende i domstol brukar det få betydelse. I ungefär 40 procent av fallen noterar de framgångar.

FOTO: DAVID LARSSON

Sedan EU-rätten börjat tillämpas i Sverige är det inte längre bara de direkt berörda som har rätt att driva sin sak i domstol. Även de som berörs i en vidare bemärkelse har rätt att få saken prövad.

Miljöområdet utmärker sig genom att det som kallas allmänna intressen ofta företräds av föreningar eller liknande organisationer.

– För låt oss säga 20 år sedan ansågs beslut som rörde miljön vara en sak mellan myndigheter och dem som bedrev verksamheter. Nu ställer både internationell rätt och EU-rätten krav på att myndighetens beslut ska kunna överprövas av domstol, säger Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet.

Jan Darpö.
Jan Darpö. FOTO: PRIVAT

Svenska miljöorganisationer har större påverkan

Han betonar flera gånger under vårt samtal att detta inte innebär att det är miljöorganisationerna som bestämmer utan att det är domstolarna som ska kontrollera om myndigheternas beslut är lagliga.

Svenska miljöorganisationer har tack vare sin stora medlems- eller supporterbas större möjligheter att påverka än deras motsvarigheter i andra länder.

– Till syvende och sist är det en fråga om resurser. Många av miljömålen är komplicerade och kräver stor kompetens. Eftersom exempelvis Naturskyddsföreningen bara har haft två jurister (tre under 2018) får den vara noga med vilka processer som den driver, menar Jan Darpö.

LÄS OCKSÅ: WWF skyddas av kungen och styrs från ett slott

Att mot den bakgrunden vinna framgång i ungefär 40 procent av de mål man engagerar sig i anser Jan Darpö vara ett mycket bra resultat.

– Förfarandet att administrativa beslut ska kunna prövas har kommit för att stanna. Men förutom fortsatt höga medlemstal är miljöorganisationerna beroende av skickliga företrädare för att även i framtiden kunna driva sina frågor, säger Jan Darpö.

”Engagemang är inte alltid lika med kompetens”

Magnus Fröberg är advokat inriktad på miljörätt och har företrätt vindkraftsbolag i ett 50-tal rättsprocesser. Han håller med Jan Darpö om att miljöorganisationernas möjlighet att föra talan i domstol fyller en viktig demokratisk funktion och även bidrar till ett bredare beslutsunderlag.

Men Magnus Fröberg ser därutöver två huvudsakliga dilemman. Organisationer som Naturskyddsföreningen eller Sveriges ornitologiska förening kan på central nivå vara positiva till vindkraft samtidigt som deras lokala företrädare är motståndare till all etablering.

Magnus Fröberg.
Magnus Fröberg. FOTO: FRÖBERG OCH LUNDHOLM

Han menar även att representanterna för miljörörelsen slipper lite för lättvindigt undan när de deltar i processer.

– Engagemang är inte alltid lika med kompetens. Min erfarenhet är att uppgifter lämnade av lokala miljöorganisationer inte granskas på samma sätt som när de kommer från andra aktörer, säger Magnus Fröberg.

LÄS MER: Statligt stöd bekostar Naturskyddsföreningens jurister

Han menar att miljöorganisationerna för sin egen trovärdighets skull borde sätta in saker i ett större sammanhang.

– Deras agerande bär prägeln av ett ”inte i min bakgård”-tänkande. Det gäller inte bara vindkraft utan även etableringar av till exempel infrastruktur och bostäder, säger Magnus Fröberg.