"Hela samhället förlorar på skog som inte brukas"

Vi har i dag en utveckling där höga naturvärden på fastigheten efterfrågas av samhället – men kan bli en ekonomisk förlust för skogsägare som skött skogen så att sådana värden uppstått. Det skriver företrädare för flera skogsbolag i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sverige är ett skogsland vars välfärd till stor del bygger på att vi nyttjar skogsresursen och exporterar skogsvaror till andra länder. Faktum är att skogsvarorna ger tre gånger så högt bidrag till handelsbalansen som exempelvis verkstadsvaror, där även fordonsindustrin ingår. Skogsnäringens stora betydelse gäller Jämtland i allmänhet och Strömsunds kommun i synnerhet.

Skogen skapar äkta, lokal sysselsättning och det med både små och stora företag, som tack vare skogen presenterar synnerligen viktiga arbetstillfällen på landsbygden. Att bruka skogen är också helt avgörande för att Sverige ska kunna minska klimatpåverkan enligt de mål riksdagen slagit fast. I dessa perspektiv är det viktigt att vårt samhälles resurser, som skattepengar eller produktionsresurser, hanteras på ett så effektivt sätt som möjligt.

Sedan skogsvårdslagen skrevs om 1993 har skogsbrukets miljöhänsyn utvecklats tydligt. Trots att de flesta parametrar som är viktiga för biologisk mångfald utvecklas på ett positivt sätt, har ansvariga myndigheter under senare år steg för steg övergivit skogspolitikens grundprincip om ”frihet under ansvar”.

Kommuninnevånarna i Strömsund drabbas direkt av detta. Intäkterna från skog som kommunen en gång köpt in för att säkra framtida pensionsutbetalningar, minskar nu med miljonbelopp till följd av att äldre skog i kommunen allt oftare registreras som nyckelbiotop.

Utvecklingen av skogspolitiken är direkt kontraproduktiv då skogsägarnas engagemang i såväl skötsel- som naturvårdsfrågor är starkt kopplat till principen om frihet under ansvar. Vi har i dag en utveckling där höga naturvärden på fastigheten efterfrågas av samhället – men kan bli en ekonomisk förlust för skogsägare som skött skogen så att sådana värden uppstått.

Ett tydligt uttryck för detta är problematiken med nyckelbiotoper i norra Sveriges inland. Skogsstyrelsens arbete med att registrera nyckelbiotoper innebär i delar av området att normalt skogsbruk i stort sett omöjliggörs. Enligt Skogsstyrelsens egna riktlinjer ska skogsbruk inte bedrivas i nyckelbiotoper – vilket medför stora konsekvenser för de enskilda skogsägarna, men även för alla som arbetar i skog och skogsindustri, de som använder skogen som säkerhet i familjeföretaget, skatteintäkter och underlag för välfärd i såväl vår kommun som landet i stort.

Trots att det i nordvästra Sverige redan finns en högre andel skyddad skog än någon annanstans i Sverige, finns en uppfattning om att här måste ännu mer skog tas ur produktion. Skogen är viktig för hela landet och än viktigare i skogskommunerna.

Förutom att stora arealer tas ur produktion till förfång för vårt lokalsamhälle, råder en brist på förutsägbarhet kring detta med nyckelbiotoper som hämmar aktiviteten och engagemanget i skogsbruket i våra bygder. Bristen på förutsägbarhet minskar utbudet av råvara idag, investeringarna i skogsvård för framtiden och bromsar dessutom möjligheterna till att ersätta plast, fossila, energikrävande och på andra sätt miljöskadliga material med skogsråvara.

Det går att kombinera aktivt brukande med miljöhänsyn. Vår bestämda uppfattning är att riksdag och regering måste ta tag i skogens miljöfrågor, och tydligt ange hur den svenska skogsresursen ska användas för att skapa största möjliga samhällsnytta lokalt, såväl som nationellt.

Att undanta skog från brukande drar skattepengar från andra samhällsåtaganden idag och försvårar möjligheten att nå våra klimatmål, men innebär också att samhället, lokalt i vår kommun och på nationell nivå, för all framtid tappar underlag för välfärd i form av arbetstillfällen, exportintäkter och skatter.

Regeringen bör tydligt ange till myndigheterna att arbetet med att nå miljömålen som rör skogen ska vara så resurseffektivt som möjligt. Vi menar att målet bör nås till lägsta möjliga kostnad i form av skogsmark och skattepengar. Så bygger vi ett hållbart samhälle hela vägen från vård och skola i skogsbygderna, till stora statliga åtaganden på nationell nivå!

Ulf Larsson, SCA koncernchef.

Bob Persson, ordförande Persson Invest.

Anna Furnes, VD Skogsentreprenörerna.

Olof Söderström, VD Norrskog.

Mathias Westerlund, regionchef Holmen.

Stig Engström, VD Engcon.

Per Nilsson, VD Attacus Invest.

Göran Bergström, Kommunalråd (S) ordförande Strömsunds utvecklingsbolag.

Anders Blomberg, fd VD Strömsunds utvecklingsbolag.

Ville Welin, tf VD Strömsunds utvecklingsbolag.