Dags för Skogsstyrelsen och departement att vakna

Det behövs gran för granbarkborreskador, men att satsa på tall eller löv på bördiga marker leder till ekonomiska förluster på 40-60 procent, skriver veckans debattör.

Det krävs drastiska åtgärder mot granbarkborren från myndigheternas håll, tycker debattören.
Det krävs drastiska åtgärder mot granbarkborren från myndigheternas håll, tycker debattören.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Granbarkborresituationen i södra Sverige riskerar att spåra ur som i Mellaneuropa. Skogsstyrelsens råd är att idka sök och plock och ansvarigt departement gör ingenting.

Södra bedömer att cirka 5 miljoner kubikmeter granar nu är skadade i Götaland vilket är en ökning med 250 procent jämfört med 2018. Bedömningen är att Svealand ligger på nästan samma nivå.

Så vad är problemet? Jo, för att kunna avverka de drabbade 10 miljoner kubikmetrarna måste totalt mer än 50 miljoner kubikmeter gran avverkas, eftersom de skadade träden återfinns fläckvis i bestånden och man inte bara kan avverka fläckarna om angreppen ska stoppas.

Grundproblemet uppstod inte som Skogsstyrelsen menar 2018, utan kan sökas i låga grundvattennivåer 2016. Detta förbättrades inte under vintern och i maj 2017 rapporterade jag till styrelsen att med en torr sommar 2017 skulle vi få granbarkborreproblem. Det gick att förutse.

Sommaren 2017 blev torr och i september kom de första större angreppen hos oss. I maj 2018 bjöd vi in Skogsstyrelsens representant för att uppmärksamma den på våra problem. Sommaren 2018 blev varm och torr vilket förvärrade läget och grundvattennivåerna har ännu inte återhämtat sig enligt Sveriges geologiska undersökningar. Med en vinter och sommar 2019/2020 riskerar läget att eskalera.

Mellaneuropa har drabbats hårdare av angrepp än Sverige och där talar man om att man förlorat kriget mot granbarkborrarna. Det gör att det just nu produceras mycket stora volymer sågad gran vilket kyler marknaden för svenska sågverk.

Tona ner de kosmetiska råden som att problemen beror på att vi har för mycket gran. Det behövs gran för granbarkborreskador, men att satsa på andra trädslag leder fel. Ståndortsanpassa bör man, men att satsa på tall eller löv på bördiga marker leder till ekonomiska förluster på 40-60 procent. Det är betydligt effektivare ur ett riskperspektiv att hålla korta omloppstider.

Dessutom drabbades södra Sverige av omfattande (cirka 0,5 miljoner hektar) gremeniellaangrepp på tall 2000-2002. En slutsats om framtida skötsel från Skogforsk var då att satsa på rätt trädslag för ståndorten. ”… vid senaste utbrottet var tall på förhållandevis bördig mark mer drabbad än tall på magrare mark. På de bördigare markerna är kanske gran ett mer lämpligt trädslag.”

En annan åsikt är att blädning är bättre. Svaret är att ingen forskning eller erfarenhet stöder detta. De som menar att blädning är lösningen pekar ofta på Mellaneuropa som förebild – just där problemen med insekter nu är gigantisk.

Blandskogar då - visst är de bra? Jo, med en blandning av tall och gran kan man gallra ut granarna – vilket också vi gör nu. Blandningen ger möjligheter, men samtidigt – här slår man in öppna dörrar. I dagens skogsbruk ger ståndortsanpassning och lämnande av en hög lövandel vid skötsel just blandskogar.

Mot bakgrund av att 10 miljoner kubikmeter är skadade så måste minst 50 miljoner kubikmeter skadad granskog avverkas 2019/2020. Granavverkningen i Götaland/Svealand är normalt mindre än 30 miljoner kubikmeter per år och industrin är anpassad till detta. Industrin ställer till del om från tall till gran, men utbudet överstiger ändå efterfrågan, vilket gör att mycket av den skadade skogen kommer att stå kvar. Det kommer att orsaka nya, större granbarkborreangrepp nästa år.

Situationen är allvarlig och virkesmarknaden kan kollapsa. För att undvika detta är det viktigt att staten tar sitt ansvar. Nu behövs högupplösta skadekartor så att bekämpningen kan göras effektiv, skattereduktion för utforsling av skadat virke och lagringsstöd för att kunna lagra skadat virke under vattensprinklers. Dessutom bör Skogsstyrelsen tillhandahålla fällor till skogsägare i södra Sverige för att bidra till minskad population.

Skogsstyrelsen och departement måste vakna nu. Utan omfattande åtgärder riskerar situationen att bli mycket allvarlig, med lägre virkespriser, fallande fastighetspriser och eskalerande granbarkborreproblem.

Tomas Thuresson,

VD för Brevens Bruk AB

LÄS MER: Minskad avverkning trots barkborreangrepp