Jordbruksverkets nya beslut: Vallodlare blir utan krisstöd

Jordbruksverket gör en justering av krisstödet efter torkan. Vallodlare blir utan stöd – i stället går pengarna till djurbönder som tidigare varit lottlösa.

Jordbruksverket har gjort en ny justering av fördelningen av krisstöd efter torkan. Odlare av vall och grönfoder blir helt utan stöd.
Jordbruksverket har gjort en ny justering av fördelningen av krisstöd efter torkan. Odlare av vall och grönfoder blir helt utan stöd. FOTO: ISTOCK

Jordbruksverket föreslår att det tidigare stödet på cirka 87 miljoner kronor som skulle betalas ut för vallarealer ersätts av ett riktat stöd till nötkreatur, får och getter.

Myndigheten har gjort en fördjupad analys och anser att de i dagsläget inte kan belägga ett inkomstbortfall för vallodlarna. De arealer som det handlar utgör till stor del grovfoder som skulle säljas, där priserna stigit och i genomsnitt därför kommer att uppväga en minskad inkomst, anser Jordbruksverket.

Pengarna betalas ut senast i september

Förändringen kommer att innebära att administrationskostnaden ökar med cirka 0,5 miljoner kronor. Andelen företag som får stödet utbetalt vid halvårsskiftet kommer att minska, men minskningen anses bli begränsad. Det beror på att ett riktat stöd till nötkreatur, får och get kan betalas ut med samma administrativa system som torkstödet 2018.

De som inte får stödet utbetalt i halvårsskiftet beräknas få det i september enligt Jordbruksverket.

LÄS MER: Grisar och fjäderfän får också krisstöd

LÄS MER: Jordbruksverket ger regeringen två alternativ till krisstöd

FAKTA: Jordbruksverkets räknemodell

Den totala vallarealen i Sverige är enligt officiell statistik cirka 1 050 000 hektar. Enligt beräkningarna används cirka 745 000 hektar inom mjölk- nötkötts- och lammproduktionen. Av den återstående vallarealen på cirka 305 000 hektar beräknas en stor del produceras för avsalu.

Cirka 233 000 hektar går för att täcka behovet av grovfoder för landets cirka 355 500 hästar. Av dessa hästar finns cirka 101 000 i jordbruksföretag. Om man förutsätter att dessa företag producerar sitt eget grovfoder återstår det cirka 237 000 hektar som i stor utsträckning avser grovfoder för avsalu. Det skulle motsvara ett stödbelopp på cirka 68 miljoner kronor.

Enligt officiell statistik var skördebortfallet på slåttervall i genomsnitt cirka 20 procent 2018 jämfört med snittet för perioden 2013-2017. Priset på grovfoder till häst ligger normalt omkring 2 – 3,50 kronor per kilo torr vara. Enligt uppgift varierar priserna för 2018 års skörd mellan 3 och 7 kronor per kg torr vara.

Vid en relativt blygsam höjning av priset på 0,75 öre per kilo torr vara uppstår inte något inkomstbortfall i vallodling för avsalu.