Nästa banbrytande innovation finns i lantbruket

Samtidigt som över åtta miljarder munnar ska mättas behöver aspekter som biologisk mångfald, övergödning och klimatpåverkan tas i beaktande. Kanske är det just i lantbrukets hållbarhetsutmaningar vi hittar den nästa banbrytande innovationen? Det skriver Jenny Asplund.

Ett cirkulärt tankesätt är kanske det stora klivet vi väntar på, skriver Jenny Asplund. FOTO: ISTOCK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Tryckpressen, ångmaskinen, internet – tre innovationer som definierat sin tidsepok och inneburit en vändpunkt i samhällsutvecklingen. Gemensamt är att de alla banat väg för sådant som idag tas för givet: tryckfrihet, industrialisering och globalisering. Vår tids ödesfråga handlar istället om klimatet, och inte minst inom lantbruk och livsmedelsproduktion där vi ställs inför komplexa frågeställningar kopplade till hållbarhet. Samtidigt som över åtta miljarder munnar ska mättas behöver aspekter som biologisk mångfald, övergödning och klimatpåverkan tas i beaktande. Kanske är det just i lantbrukets hållbarhetsutmaningar vi hittar den nästa banbrytande innovationen?

En sådan utmaning, som samtidigt kan vara grogrund för innovation, handlar om insatsvaror som kan bidra till en hållbar livsmedelsproduktion. Inom segmentet växtnäring finns många fina exempel där företag använder sig av cirkulära processer för att producera mineralgödsel. Cinis Fertilizer använder sig av restprodukter från batteri- och massaindustri, medan Easy Mining tar vara på slam från avfall och vidareförädlar det till fosfor för lantbruket. Förutom att beroendet av importerat mineralgödsel minskar, är de även exempel på den cirkulära omställning som samhället behöver. Att gå från ett linjärt tankesätt till att se biprodukter och restflöden som insatsvaror istället för avfall är en viktig pusselbit i hållbar livsmedelsproduktion. Ett cirkulärt tankesätt är kanske det stora klivet vi väntar på.

Något annat som har potential att verkligen revolutionera lantbruket – och då främst inom nötkött och mjölk – är den innovation som undertecknas Volta Greentech. Med hjälp av deras fodertillskott bestående av västkustodlad alg kan metangasutsläppen från idisslande djur minska med 80–90 procent enligt genomförda pilotstudier. Ungefär 42 procent av lantbrukets växthusgasutsläpp består av utsläpp från djurs fodersmältning enligt Naturvårdsverket, och medan övriga utsläpp är ”relativt enkla” att hantera har de från djurs fodersmältning varit en svår nöt att knäcka. Även detta kan således vara den stora revolutionen!

Olika innovationer inom ramen för kritiska områden för hållbart lantbruk poppar upp i en strid ström. Kanske väntar vi alltså inte på en enstaka banbrytande innovation som transformerar lantbruket. Kanske är det flera små, och en kollektiv rörelse – som vi redan satt igång!

Jenny Asplund, konsult Macklean

LÄS MER: Osttillverkningen startar automatiskt när elpriset är som lägst