Nödvändigt att värna svensk åkermark

Eftersom att stora delar av världens odlingsmark i framtiden kan bli obrukbar på grund av klimatförändringar, så är den svenska åkermarken väsentlig att bevara, skriver Lena Johansson i veckans ledare.

Lena Johansson, ledarskribent.
Lena Johansson, ledarskribent. FOTO: ISTOCK

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Varje sekund förstörs 24 kvadratmeter odlingsmark i Europa. I Sverige försvinner cirka 600 hektar åkermark, motsvarande 1200 fotbollsplaner, varje år. Den bebyggs eller får ge plats för vägar och järnvägar.

Att asfaltera, bebygga eller på annat sätt förstöra jordbruksmark är irreversibelt. Ofta tas det översta matjordslagret bort innan marken täcks med byggnader, betong och asfalt. Resultatet blir en miljöpåverkan som inte kan återställas.

Vid ett framtidssamtal om markanvändning och klimatpåverkan vid Lunds universitet nyligen varnade forskarna just för sådana irreversibla förändringar. Det är dessa som är mest akut att få bukt med om vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle.

Den senaste sammanställningen av exploatering av jordbruksmark i Sverige gäller för 2011-2015, sammanlagt 3000 hektar förstördes under den perioden. Men eftersom befolkningen ökar och alltfler söker sig till tätorter är det rimligt att tro att arealen som bebyggs ökar. Samtidigt behöver en växande befolkning också mer livsmedel.

I Miljöbalken står att brukningsvärd mark endast får tas i anspråk "om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen". Kommunerna är ofta mycket restriktiva mot privatpersoner som vill bygga på odlingsbar mark. Men när det gäller vägar, bostadsområden, köpcentra och järnvägar kan man hänvisa till samhällsintresset. Därför försvinner till exempel stora arealer högproduktiv åkermark när E22 dras om i Blekinge.

Sverige kan tyckas ha gott om odlingsmark, men den försvinner alltså i rask fart. Och om vi till det lägger att stora delar av världens odlingsmark i framtiden kan bli obrukbar på grund av klimatförändringar, så är den svenska åkermarken ännu mer väsentlig att bevara.

Svenska kommunpolitiker måste få stöd och argument för att stoppa exploateringen av åkermark. Den skärpning av Plan- och bygglagen som Jordbruksverket föreslår är välkommen. Då kan länsstyrelserna få möjlighet att dra in tillstånd som kommunerna gett. Samtidigt är det viktigt att sådana beslut fattas med omdöme, så att de inte lägger en död hand över utvecklingen av landsbygden.

På kort sikt kan det verka billigt att bygga på åkermark, men på lång sikt blir det mycket dyrbart.

LÄS MER: Så används jordbruksmarken år 2019