Ny rapport om skogsproduktion

Skogsstyrelsen och skogsbranschen ska ta fram förslag om hur skogsproduktionen kan ökas för att möta framtida utmaningar.

Viltskador tar upp en stor del av rapporten.
Viltskador tar upp en stor del av rapporten. FOTO: MOSTPHOTOS

Under 2017 startade Skogsstyrelsen ett större samverkansprojekt med inriktning på skogsproduktion. Olika företrädare för skogsnäringen har varit med i arbetet, men Skogsstyrelsen har bara utgjort sekretariat.

I nästa skede ska alla idéer som tagits fram bearbetas i en samverkansprocess där Skogsstyrelsen kommer att ha en mer aktiv roll.

Fyra arbetsområden

Fyra arbetsgrupper har arbetat med skador på skog; vilt, insekter, svampar, storm, brand med mera, infrastruktur; vägar, kartor, planer, datasystem, bredband med mera, effektiv skogsskötsel; sådant som kan bli bättre på stora arealer som föryngring, röjning, gallring med mera samt produktionshöjande åtgärder; dikning, gödsling, främmande trädslag, förädling med mera.

Stora viltskador

Skadorna från vilt tar upp en stor del av den första gruppen arbete. De skriver bland annat att viltskador överträffar alla andra skador, även sett över tid. Trots att viltet är en resurs och representerar ett värde ”uppväger det inte på långt när de förluster som orsakas på växande skog, grödor och i form av trafikolyckor”, skriver rapporten.

De tar upp en lång rad åtgärder där de främst menar att det behövs förändringar i viltförvaltningen och förbättrade beslutsunderlag.

Skadenivåer bör bestämma

När det gäller skador av älg skriver man att ”Ett grundläggande fel är att avskjutningsmål bestäms utifrån den skattade älgstammens storlek. Vi menar att avskjutningsmålet borde bestämmas utifrån skadenivåer, inte från en ofta väldigt osäkert, skattad älgstam”.

Förslag ut på remiss

De förslag till åtgärder som kommit fram i rapporterna behöver inte vara avvägda mot hållbarhetsmål eller andra samhällsmål. De behöver inte heller överensstämma med Skogsstyrelsens uppfattning om vad som är lämpligt att göra.

Under 2018 kommer förslagen gå ut på en bred remissrunda och idéerna ska också diskuteras vid ett antal forskarseminarier.