Nyckelbiotopsrika marker ger ersättning – andra blir utan

Skogsägare med nyckelbiotopsrika marker med formellt skydd har fått 70 miljoner kronor hittills i år. Samtidigt är två tredjedelar av alla nyckelbiotoper inte formellt skyddade och därför har inte skogsägarna ersatts alls.

Äldre blandbarrskog i nyckelbiotop i nordvästra Dalarna.
Äldre blandbarrskog i nyckelbiotop i nordvästra Dalarna. FOTO: MATS P. OSTELIUS

För 2018 har Skogsstyrelsen knappt 300 miljoner kronor för ersättning till skogsägare som fått mark nyckelbiotopsklassad med formellt skydd. 100 miljoner av dem är vikta för skogsägare med fastigheter som har stor andel nyckelbiotopsklassad mark med formellt skydd.

Övriga nära 200 miljoner är främst avsatta till ersättningar vid formellt skydd för skogsägare med lägre andel nyckelbiotopsklassad mark.

Formellt skydd ersätts

Nu redovisar Skogsstyrelsen att man betalat ut 70 miljoner kronor i ersättning till skogsägare som fått formellt skydd av sina nyckelbiotopsrika marker under årets första åtta månader.

– Vi märker att det finns en ökad medvetenhet hos allt fler skogsägare om att det går att få formellt skydd och därmed en ersättning för skogarna som är värdefulla både ekonomiskt och biologiskt, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

Under samma period i år, de åtta första månaderna, har Skogsstyrelsen också betalat ut cirka 50 miljoner till skogsägare med lägre andel nyckelbiotopsklassad mark där formellt skydd bildats.

LÄS MER: Pär Fornling: ”Kontraproduktivt för skogsägare som skapar naturvärden”

Tvåtredjedelar ersätts inte

Det finns i dag registrerade nyckelbiotoper på cirka två procent av Sveriges produktiva skogsmark. Men det är bara en mindre del nyckelbiotoper som får formellt skydd. Ett skydd som gör det möjligt för skogsägaren att få ekonomisk ersättning.

Enligt Skogsstyrelsens tidning Skogseko har drygt en tredjedel av de inventerade nyckelbiotoperna formellt skydd genom främst naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal.

Det innebär att tvåtredjedelar av alla områden som klassas som nyckelbiotoper inte har ett formellt skydd och ger därför har ingen ekonomisk ersättning betalats ut till skogsägaren.

Drygt 100 skogsägare

I dagsläget finns cirka 61 000 registrerade nyckelbiotoper på privatskogsbrukets marker. Ersättningen på 70 miljoner som Skogsstyrelsen betalat ut hittills i år går till drygt 100 skogsägare som har fastigheter med stor andel nyckelbiotopsklassad mark med formellt skydd.

– Det handlar totalt om ungefär 700 hektar mark, säger Johan Åberg.

Skogsbäck i nyckelbiotop i nordvästra Dalarna.
Skogsbäck i nyckelbiotop i nordvästra Dalarna. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Nyckelbiotopsrika marker prioriteras

Den nationella strategin för formellt skydd av skog säger att skydd av nyckelbiotoper på nyckelbiotopsrika marker är prioriterad och att minst 12 000 hektar nyckelbiotoper på de markerna ska skyddas under perioden 2016 till 2020.

– Vi är medvetna om att fler registrerade nyckelbiotoper kommer innebära ytterligare marker med en hög andel nyckelbiotop och att detta innebär ekonomiska konsekvenser för den enskilde markägaren. Givet att vi har tillräckliga resurser även framöver ser vi goda förutsättningar att tillsammans klara målet om 12 000 hektar, säger Johan Åberg.

LÄS MER: Fältsyn i fjällnära skog: ”Känns som en fars”

LÄS MER: Land Skogsbruks serie om nyckelbiotoper: Inget skogsbruk – ingen framtid