Registrering av nyckelbiotoper vid avverkning kan försvinna

Skogsstyrelsen föreslår att de ska sluta registrera nyckelbiotoper när skogsägare gör en avverkningsanmälan. Nu ska förslaget ut på remiss.

Skogsstyrelsen föreslår att de ska sluta registrera nyckelbiotoper när skogsägare gör en avverkningsanmälan.
Skogsstyrelsen föreslår att de ska sluta registrera nyckelbiotoper när skogsägare gör en avverkningsanmälan. FOTO: LOUISE ELM, SKOGSSTYRELSEN

Skogsstyrelsen har utrett frågan om de ska fortsätta registrera nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan. Nu identifierar utredningen en rad problem med det arbetssättet och därför föreslår Skogsstyrelsen att registreringen i samband med avverkningsanmälningar upphör.

– I utredningsarbetet har vi kommit till flera nya insikter, inte minst när det gäller vår tillsyn kopplat till registreringen. Det har lett fram till de här förslagen och nu är det mycket viktigt att vi får synpunkter från en bredd av remissinstanserna, säger Göran Rune, chef för Skogsstyrelsens skogsavdelning, i ett pressmeddelande.

Tillsynen påverkas

Enligt utredningen ser Skogsstyrelsen flera motiv till att sluta registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar.

Ett motiv som Skogsstyrelsen pekar på är att registreringen riskerar att påverka tilltron till tillsynsverksamheten. Tillsynen görs för att kontrollera om lagen följs och nyckelbiotopsinventeringen regleras inte i lag.

Ett annat är att Skogsstyrelsens handläggning av avverkningsanmälningar ska utredas allsidigt och skyndsamt. Men nyckelbiotopsmetoden inte är utvecklad för utredning av avverkningsärenden vilket riskerar att leda till att ärenden inte alltid utreds i rätt omfattning och ibland inte tillräckligt snabbt.

Ofrivillig garant

Ett tredje motiv är att Skogsstyrelsen tycker att de ofrivilligt har blivit en garant för certifierade skogsägare om att undanta områden med höga naturvärden från skogsbruk. Skogsstyrelsen anser att det inte bör vara de som ska peka ut vilka områden som frivilligt ska undantas från avverkning när certifieringen styrs av marknaden.

Nyckelbiotopsbegreppet kvar

Men utredningen föreslår inte att själva nyckelbiotopsbegreppet ska försvinna. Enligt förslaget ska Skogsstyrelsen behålla nyckelbiotopsbegreppet och se till att inventeringsmetoden finns tillgänglig för de intressenter som vill använda den. Skogsstyrelsen bör också fortsätta registrera nyckelbiotoper i samband med andra verksamheter som till exempel i samband med områdesskydd.

Nya arbetssätt

Utredningen menar också att arbetssätten för att dokumentera miljövärden i samband med hantering av avverkningsärenden måste utvecklas. Förslagen i utredningen går nu ut på remiss och ska under hösten behandlas i Skogsstyrelsens styrelse.

Om styrelsen beslutar enligt utredningens förslag, kommer beslutet inte att träda i kraft förrän nya arbetssätt finns på plats.

LÄS MER: Skogsägare kan själva få inventera nyckelbiotoper