Så begär du omprövning av en nyckelbiotopsregistrering

undefined

Nyckelbiotop i form av en skogsbäck.
Nyckelbiotop i form av en skogsbäck. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Skogsstyrelsens nyckelbiotopsregistreringar är formellt sett inga myndighetsbeslut. De är istället en kunskapsinventering av svenska skogars naturvärden. Det betyder också att registreringen inte går att överklaga.

”Skulle kunna begära omprövning flera gånger”

Men vad många skogsägare kanske inte känner till är att man kan begära en omprövning av inventeringen som lett fram till nyckelbiotopsregistreringen. En markägare kan när som helst, hur många gånger som helst, begära en förnyad prövning av Skogsstyrelsens bedömning av ett visst område på en markägares fastighet.

– Ja, det stämmer. Man skulle kunna begära omprövning flera gånger, men det är upp till distriktschefen i det berörda distriktet att bestämma om det finns skäl att inventera ett område flera gånger, säger Alice Högström, inventeringsledare på Skogsstyrelsen.

Eftersom nyckelbiotopsregistreringar är bedömningar finns det ingen exakt vetenskap bakom registreringen.

– Naturvärden i skogen förändras över tid. Förändringen kan innebära att en miljö förändras från ett värde till ett annat.

”Nödvändigt med naturvårdande skötsel”

Ett exempel som Alice Högström lyfter fram är en lövskog med höga naturvärden som i frånvaro av störning, som exempelvis brand, bete, översvämning på sikt kan utvecklas till en barrträdsdominerad skog med andra höga naturvärden kopplat till exempelvis gran.

Ett annat exempel är kulturbetingade, hävdskapade, miljöer som hagmarker och skogsbeten. De har naturvärden kopplade till ett mer öppet landskap där exempelvis bete varit gynnsamt för både mark och träd, och därmed fauna och flora.

Men när betet upphör i sådana miljöer kan naturvärdena drastiskt minska och på sikt närmast helt försvinna som följd av igenväxning.

– Mot denna bakgrund är det i flera biotoper nödvändigt med någon form av naturvårdande skötsel i syfte att bevara och utveckla naturvärden som annars kan riskera minska eller försvinna, säger Alice Högström.

Bygger på individuell bedömning

Förutom att skogen förändrats är det även möjligt att Skogsstyrelsens bedömningar har ändrats sedan början 1990-talet när registreringen av nyckelbiotoper började.

– Det har naturligt skett en utveckling av kunskap och erfarenheter under åren som medför att inventerare kan upptäcka naturvärden och bedöma dem på ett annat sätt än när nyckelbiotopsinventeringen startade.

Dessutom bygger en nyckelbiotopsregistrering alltid på en individuell bedömning av en enskild inventerare.

– Eftersom bedömningarna görs av olika individer finns en risk för att inventerare gör, och har gjort, olika bedömningar baserat på varierande kunskap och erfarenhet. Men vår inriktning är att begränsa skillnaderna genom utbildning och kalibreringsövningar.

LÄS MER: Han fick Skogsstyrelsen att backa om nyckelbiotop: ”Kommer jag inte gå med på”

FAKTA: Steg för steg – så begär du omprövning

• Kontakta Skogsstyrelsens distrikt där fastigheten är belägen.

• När det kommer in en begäran om omprövning avgör distriktschefen om det finns skäl att göra en ny bedömning.

• Om en ny bedömning ska göras så görs den av en erfaren inventerare från ett annat distrikt.

• Om distriktet bedömer att det föreligger ett mer komplicerat eller principiellt fall kan två erfarna inventerare från ett eller två andra distrikt konsulteras.

• Om den nya bedömning skiljer sig från den första konsulteras en inventerare som ingår i en nationell expertgrupp med speciellt utsedda inventerare som avgör bedömningen och avgränsningen.